Ministerieel Besluit van 15 juli 2019
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200537
pub.
11/02/2020
prom.
15/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200537

WAALSE OVERHEIDSDIENST


15 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2019;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 45.01 moet worden voorzien op programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met als titel "Toelagen aan universiteiten voor acties met het oog op bewustmaking en prestaties inzake duurzame mobiliteit";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 63.03 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 14, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met als titel "Toelagen aan de gemeenten om deze in staat te stellen hun gemeentelijk net inzake zachte mobiliteit te ontwikkelen";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 65.01 moet worden voorzien op programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met als titel "Investeringstoelagen aan universiteiten inzake zachte mobiliteit";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 33.02 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 14, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met als titel "Steun voor acties uitgevoerd in het kader van het gewestelijk beleid inzake vervoer van personen met beperkte beweeglijkheid";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.03, 33.01, 33.03, 43.03, 45.01, 63.03 en 65.01 van programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.08 van programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggings en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.02 en 41.08 van programma 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.181 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3.064 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet en herverdelingsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 14 01.02.02

710

735

- 360

- 416

350

319

O.A. 14 01.04.02

194

195

-

- 6

194

189

O.A. 14 01.05.02

978

978

- 91

- 201

887

777

O.A. 14 01.12.02

175

175

- 85

- 70

90

105

O.A. 14 01.18.02

1.000

1.000

- 500

- 392

500

608

O.A. 14 12.03.02

205

197

+ 175

+ 100

380

297

O.A. 14 12.04.02

0

19

-

- 19

0

0

O.A. 14 33.01.02

1.417

1.220

+ 510

+ 380

1.927

1.600

O.A. 14 33.03.02

13

13

+ 2

+ 2

15

15

O.A. 14 41.02.02

15

15

- 15

- 11

0

4

O.A. 14 41.03.02

176

176

- 176

- 176

0

0

O.A. 14 43.03.02

0

0

+ 7

+ 7

7

7

O.A. 14 45.01.02

-

-

+ 3

+ 3

3

3

O.A. 14 01.08.02

3.882

1.526

- 3.847

+ 1.318

35

2.844

O.A. 14 63.01.02

1.042

3.509

- 1.042

- 1.708

0

1.801

O.A. 14 63.03.02

-

-

+ 5.284

+ 1.060

5.284

1.060

O.A. 14 65.01.02

-

-

+ 30

+ 24

30

24

O.A. 14 01.02.03

120

120

- 65

- 65

55

55

O.A. 14 33.02.03

-

-

+ 65

+ 65

65

65

O.A. 14 41.08.03

393.599

393.502

+ 105

+ 105

393.704

393.607


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 juli 2019.

C. DI ANTONIO J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^