Ministerieel Besluit van 15 juni 2000
gepubliceerd op 01 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
ministerie van financien
numac
2000003382
pub.
01/07/2000
prom.
15/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën Gelet op resolutie 1267 (1999) genomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Mededeling SCA/7/00(3) van 12 april 2000 van het Comité van de Veiligheidsraad, opgericht door resolutie 1267 (1999), met name door de definiëring van de gelden en van de geviseerde financiële middelen en door het opstellen van de lijst van de geviseerde entiteiten en/of personen, België in staat stelt de maatregelen genomen bij koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan uit te voeren;

Overwegende dat het aangewezen is deze maatregelen onmiddellijk te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake;

Overwegende dat onverwijld de procedure voor elke aangelegenheid betreffende de toepassing van het bovenvermelde koninklijk besluit dient te worden bepaald, Besluit :

Artikel 1.De definitie van gelden en financiële middelen evenals de lijst van personen en/of entiteiten, geviseerd door resolutie 1267 (1999), zoals ze vastgesteld werden door het door dezelfde resolutie opgerichte Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, worden aan dit besluit als bijlage toegevoegd.

Art. 2.De aanvragen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan moeten schriftelijk aan het volgende adres worden gericht : De heer Minister van Financiën, c/o de heer Gouverneur van de Nationale Bank van België, Dienst Internationale Samenwerking, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 juni 2000.

D. REYNDERS

BIJLAGE I Mededeling SCA/7/00(3) van 12 april 2000 van de Voorzitter van het Comité van de Raad, opgericht door resolutie 1267 (1999) aan de Permanente vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties Overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 6 e) van resolutie 1267, definieert het Comité de gelden en de financiële middelen, die bevroren dienen te worden door de lidstaten, als volgt : « Alle financiële tegoeden en economische voordelen van welke aard dan ook, waaronder met name de financiële middelen voortvloeiend uit goederen die toebehoren aan de Taliban of die door hen op directe of indirecte wijze gecontroleerd worden, of toebehoren aan, of gecontroleerd worden door, elke onderneming toebehorend aan of gecontroleerd door de Taliban.

Deze tegoeden kunnen in het bijzonder volgende vorm aannemen : liquide middelen, cheques, handelseffecten, betalingsopdrachten en andere betalingsinstrumenten; depositorekeningen bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's van rekeningen, schuldvorderingen en -titels; titels en schuldvorderingen die het voorwerp zijn van publieke of private transacties, met inbegrip van de roerende waarden en de aandelen, de titels aan toonder, de obligaties, de certificaten van aandelenonderschrijving, de niet-gegarandeerde obligaties, de afgeleide instrumenten, de intresten, de dividenden of andere inkomsten voortvloeiend uit tegoeden of uit de waarde van bezittingen; schuldvergelijkingen, waarborgen, vrijwaringsgaranties of andere financiële verbintenissen, kredietbrieven, transportbrieven, verkoopcontracten, documenten die het bezit van een financieel belang aantonen. » (Officieuze vertaling) Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

BIJLAGE II Mededeling SCA/7/00(3) van 12 april 2000 van de Voorzitter van het Comité van de Raad opgericht door resolutie 1267 (1999) aan de Permanente vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties Lijst van de entiteiten en/of personen geïdentificeerd als betrekking hebbend op één van de categorieën van gelden en financiële middelen vastgesteld door het Comité van de Veiligheidsraad gecreëerd door resolutie 1267 (1999) betreffende Afghanistan.

ARIANA AFGHAN AIRLINES (voorheen MAXHTAR AFGHAN AIRLINES), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kaboul (Afghanistan), en elke andere vestiging van Ariana Afghan Airlines.

BANK MILLIE AFGHAN (a.k.a. AFGHAN NATIONAL BANK; a.k.a.BANK E. MILLIE AFGHAN), Jada Ibn Sina, Kaboul (Afghanistan), en elke andere vestiging van Bank Millie Afghan.

DA AFGHANISTAN BANK (a.k.a. BANK OF AFGHANISTAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF AFGHANISTAN; a.k.a. THE AFGHAN STATE BANK), Ibni Sina Wat, Kaboul (Afghanistan), en elke andere vestiging van Da Afghanistan Bank.

Bankrekening van Ariana Afghan Airlines bij de Citibank, New Delhi (India).

Bankrekening van Ariana Afghan Airlines bij de Punjab National Bank, New Delhi (India).

Particulier : Omar Mohammed : Bewindsman van Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan (DOS 1950; POB Hotak, Kandahar Province, Afghanistan) (Officieuze vertaling).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^