Ministerieel Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 03 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2004, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202723
pub.
03/09/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2004, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende steun aan de landbouw


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de verordening (EG) 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, 1e alinea, 2°, gewijzigd door atikel 2, § 2, van de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 15 februari 1961 betreffende stichting van een landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd door de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende steun aan de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 en 17 januari 2002;

Gelet het decreet van 12 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001027418 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten betreffende beroepsvorming in de landbouw Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangt door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het inacht te nemen referentie-inkomen jaarlijks moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 9 van het voorbenoemde besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten, en dat dit inkomen geldig is vanaf 1 januari, Besluit :

Artikel 1.Het referentie-inkomen bedoeld bij artikel 9 van het besluit betreffende steun aan de landbouw is vastgesteld op 25.096,78 euro voor het jaar 2004.

Aan dit inkomen wordt een groeipercentage gevoegd van 1 % per jaar gedurende het in artikel 5 van hetzelfde besluit bedoelde verbeteringsplan.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2004.

Namen, 15 juni 2004.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^