Ministerieel Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 03 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit bettreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202724
pub.
03/09/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Ministerieel besluit bettreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op koninklijk besluit van 25 oktober 1990 bettreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juni 1994 en 29 september 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 bettreffende steun aan de landbouw, gewijzigd door de besluiten van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 en 17 januari 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën van 5 april 2004;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de krachtens artikel 6 van voornoemde wet van 15 februari 1961 erkende kredietinstellingen zo spoedig mogelijk de vervallen rentetoelagen voor de tussen 1 juli 2002 en 30 juni 2003 ingediende aanvragen moeten kunnen berekenen, Besluit :

Artikel 1.De reductie bedoeld in artikel 31bis van het koninklijk besluit van 25 oktober 1990 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw zoals gewijzigd, evenals in artikel 68 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 bettreffende steun aan de landbouw, is niet van toepassing op de in 2003 besloten aanvragen, die ingediend zijn door de erkende kredietinstellingen tussen 1 juli 2002 en 30 juni 2003.

Hetzelfde geldt voor de in 2003 besloten herzieningen, met verhoging van de toegekende tegemoetkomingen.

De berekening waarmee bewezen wordt dat de reductie onbestaande is, is bijgevoegd als bijlage van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Namen, 15 juni 2004.

J. HAPPART

BIJLAGE Berekening van de op de Waalse gewestelijke steun toe te passen reductie Jaar 2003 (in euro ) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De toe te passen reductie is gelijk aan nul.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 juni 2004, bettreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2003 besloten aanvragen van steun aan de lanbouw.

Namen, 15 juni 2004.

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^