Ministerieel Besluit van 15 juni 2018
gepubliceerd op 29 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aan bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040138
pub.
29/06/2018
prom.
15/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040138

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


15 JUNI 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aan bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de artikelen 20, 22, 23 en 24 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken ;

Gelet op artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling sluiten en in artikel 991octies, 2° van het Gerechtelijk Wetboek ;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de Federale Overheidsdienst Justitie en teneinde een goede dienstverlening te bieden, wordt aan de directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie en aan het diensthoofd en het/de adjunct-diensthoofd(en) van de dienst Nationaal register de bevoegdheid verleend om beslissingen te nemen aangaande de opname van personen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Besluit :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie voor : 1° de beslissingen tot opname en verlenging van de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken ;2° de beslissingen inzake definitieve schrapping van een gerechtsdeskundige, beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk uit het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Art. 2.Delegatie wordt verleend aan het diensthoofd en aan het/de adjunct-diensthoofd(en) van de dienst Nationaal register, elk voor hun taalrol, voor : 1° het inwinnen van inlichtingen omtrent de moraliteit van de kandidaat gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en hun beroepsbekwaamheid;2° het uitreiken van een identificatienummer en een legitimatiekaart aan de gerechtsdeskundigen, de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die zijn opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken ;3° het uitreiken van een officiële stempel voor beëdigd vertalers en vertalers-tolken ;4° de beslissingen inzake schorsing van een gerechtsdeskundige, beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, inzake tijdelijke schrapping van diens naam uit het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en inzake de verlenging van de tijdelijke schrapping ;5° het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor het volgen van de opleiding "juridische kennis" aan de houders van een diploma, afgeleverd door een erkende onderwijsinstelling voor een opleiding waarvan het programma bepaalde of alle modules bevat.

Art. 3.De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, het hoofd van de dienst Nationaal register en het/de adjunct-diensthoofd(en) van de dienst Nationaal register ondertekenen de stukken met vermelding van de formule "voor de Minister" met daaronder de vermelding van hun functie.

Brussel, 15 juni 2018.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^