Ministerieel Besluit van 15 mei 2007
gepubliceerd op 10 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de door de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » onteigening ten algemenen nutte bij wijze van hoogdringendheid om de uitbreiding van de steengroeve van Komen-Waasten ten gunste van de « SA Briqueteries de Plo

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007027095
pub.
10/07/2007
prom.
15/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2007. - Ministerieel besluit betreffende de door de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » onteigening ten algemenen nutte bij wijze van hoogdringendheid om de uitbreiding van de steengroeve van Komen-Waasten ten gunste van de « SA Briqueteries de Ploegsteert » toe te laten


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005202886 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202743 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202742 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de buitengewone zitting 2004 van het Waalse Parlement sluiten tot regeling van de werking van de Regering, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2004, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen van openbaar nut doorgevoerd of toegestaan door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales;

Gelet op het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de steengroeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de steengroeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op de beslissing van 3 maart 2006 waarbij de raad van bestuur van de « Intercommunale d'Etude et de Gestion » volgens de bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bepaalde rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, verschillende percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten via onteigening beslist aan te kopen om de voortzetting van de winningsactiviteit van de NV « Briqueteries de Ploegsteert » toe te laten;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek dat liep van 6 februari 2006 tot 21 februari 2006 en waarvoor geen schriftelijke of mondelinge reactie door de eigenaars of de bewoners is uitgebracht;

Overwegende dat die aankoop tot de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de onteigenende overheid bijdraagt, namelijk de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. », dat een dergelijke intercommunale van de in artikel 7 van het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de steengroeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning deel uitmaakt;

Overwegende dat het gebruik van onteigening en van aankoop ten algemenen nutte van de gebouwen die nodig zijn voor de ontginning, de aanleg van toegangswegen of de aanvullende infrastructuurwerken bij artikel 7 van het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de steengroeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning wordt toegelaten, voor zover de voorraad van de afzetting die het voorwerp van de onteigening uitmaakt niet nodig is voor de voortzetting van de industriële activiteiten of voor de voldoende aflossing van de installaties van een naburige gelijksoortige onderneming die de voorraad in bezit had;

Overwegende dat de in het onteigeningsplan opgenomen terreinen binnen een winningsgebied liggen en dat ze door de NV « Briqueteries de Ploegsteert » in het kader van zijn activiteiten geëxploiteerd zullen worden;

Overwegende dat het algemene nut dat zo'n onteigening rechtvaardigd uit de economische gevolgen van de geplande winning bestaat, in het bijzonder voor de talrijke economische sectoren waarvan de activiteit van de gedolven producten afhangt;

Overwegende dat de spoedige inbezitneming van bovenvermelde innemingen onontbeerlijk is voor een gewone en optimale voortzetting van de exploitatie op het geheel van de vergunde afzetting die binnen een winningsgebied wordt opgenomen en dat de huidige ontginbare voorraden de voortzetting van de rationele ontginning op korte termijn onmogelijk maken;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de betrokken gronden een spoedige uitbating van de betrokken afzettingen mogelijk maakt en zo de ontginning van de steenbakkerij niet in gevaar gebracht wordt;

Overwegende anderzijds dat, indien nodig, de doelstelling van openbaar nut eveneens overeenstemt met de doelstelling verwoord in artikel 58 van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, daar de vergunde onteigening voor de verwezenlijking van het gewestplan nodig is;

Overwegende dat aan de hand van de voormelde elementen, de openbaarheid van de aanvraag, het doel van de onteigening, het algemene nut en de dringende noodzakelijkheid van de handeling zo worden aangetoond;

Overwegende dat de NV Briqueteries de Ploegsteert » van een eenmalige vergunning geniet, afgegeven op basis van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten, en die als milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning geldt, afgegeven tijdens de zitting van het schepencollege van Komen - Waasten van 1 maart 1999, Besluit :

Artikel 1.De « Société intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » wordt ertoe gemachtigd de onteigening ten algemeen nutte van percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten en vermeld in de bijgaande tabel in eigen naam voort te zetten.

Art. 2.De onmiddellijke inbezitneming van de voormelde innemingen wordt onontbeerlijk verklaard ten algemenen nutte.

Art. 3.De in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bedoelde rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte zal worden toegepast.

Art. 4.Dit besluit wordt meegedeeld aan de « Société intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. ».

Namen, 15 mei 2007.

B. LUTGEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 mei 2007 betreffende de door de « Intercommunale d'Etude et de Gestion I.E.G. » onteigening ten algemenen nutte bij wijze van hoogdringendheid om de uitbreiding van de steengroeve van Komen-Waasten ten gunste van de « SA Briqueteries de Ploegsteert » toe te laten.

Namen, 15 mei 2007.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^