Ministerieel Besluit van 15 mei 2007
gepubliceerd op 05 juni 2007

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden en tot regeling van de werking van de commissie van deskundigen belast met de organisatie van het examen waarvoor geslaagd moet worden om aangewezen te kunnen worden als geneesheer-hoofd van dienst bevoegd

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201750
pub.
05/06/2007
prom.
15/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden en tot regeling van de werking van de commissie van deskundigen belast met de organisatie van het examen waarvoor geslaagd moet worden om aangewezen te kunnen worden als geneesheer-hoofd van dienst bevoegd om beschermingsmaatregelen te nemen in het kader van de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke


De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geestesziekte, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, inzonderheid op de artikelen 6 en 7;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.De commissie van deskundigen belast met de organisatie van het examen bedoeld in artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke sluiten betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, is samengesteld als volgt : - Voorzitter : de voorzitter van de Nationale Raad voor de Orde der Geneesheren. - Ondervoorzitter : de heer Warlet, J., vrederechter van het kanton van Seneffe. - Lid geneesheer-inspecteur-psychiater : de heer Willems, G., geneesheer-inspecteur-zenuwarts, attaché bij het Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid, van het Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid.

Leden hoogleraren in de psychiatrie bij de verschillende medische faculteiten met praktijkervaring inzake de bescherming van de persoon van de geesteszieke : * Mevr. Lotstra, F., hoogleraar, Medisch verantwoordelijke van de procedure "MEO" (in observatie plaatsen) van het hospitaal Brugman, te Brussel; * Mevr. Seghers, A., hooglerares, kliniekhoofd van de dienst psychopathologie Volwassenen van het universitair ziekenhuis Sint-Luc, te Brussel; * de heer Papart, P., hoogleraar, kliniekhoofd van de dienst psychiatrie van het "Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman", te Luik. - Leden geneesheren-diensthoofden van niet-universitaire ziekenhuisdiensten met praktijkervaring inzake gedwongen opnamen : * Gewoon lid : de heer Maes, J.-M., geneesheer-diensthoofd bij de "ISPPC - Vésale site", te Charleroi; * Plaatsvervangend lid : de heer Castro, P., adjunct-hoofdgeneesheer bij de "ISPPC - site van Jumet", te Charleroi; * Gewoon lid : de heer Jonard, G., hoofdgeneesheer bij het "Hôpital psychiatrique du Beau Vallon", te Saint-Servais; * Plaatsvervangend lid : de heer Masson, A.-M., Kliniekhoofd van de "Clinique psychiatrique des Frères Alexiens", te Henri-Chapelle; * Gewoon lid : Mevr. Stillemans, E., hoofdgeneesheer bij de "Centre hospitalier Jean Titeca", te Brussel; * Plaatsvervangend lid : de heer Domken, M.-A., geneesheer-diensthoofd bij het "Hôpital psychiatrique du Chêne aux Haies", te Bergen.

Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door : - de directeur(trice) bij de Directie Curatieve Gezondheid van het Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid, als secretaresse; - de attaché bij de Directie Curatieve Gezondheid van het Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid, als adjunct-secretaresse.

Art. 2.De commissieleden die geen ambtenaar zijn, ontvangen euro 50,00 presentiegeld per dag examen.

Ze hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten. Daartoe worden ze met ambtenaren van rang A3 gelijkgesteld.

Art. 3.De beslissing van 24 juli 2001 van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid van het Waalse Gewest tot aanwijzing van de leden van de examencommissie, artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 juli 1991 betreffende de geesteszieken ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is genomen, houdt op gevolg te hebben.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 15 mei 2007.

Mevr. Ch. VIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^