Ministerieel Besluit van 15 mei 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011386
pub.
17/06/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden


ADVIES 55.833/4 VAN 22 APRIL 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN MINISTERIEEL BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN DE NADERE BEPALINGEN VOOR DE GESCHIKTHEIDTEST VOORZIEN IN ARTIKEL 86, TWEEDE LID, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JANUARI 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten TOT VASTSTELLING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET PERSONEEL VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE, VOOR HET OPDRACHTOUDERSCHAP VAN PERSONEELSLEDEN' Op 21 maart 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van ministerieel besluit `tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, voor het opdrachthouderschap van personeelsleden'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 22 april 2014.

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Yves Delval, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 22 april 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

Artikel 1 Luidens artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten `tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie' heeft de geschiktheidstest alleen betrekking op de coördinatieopdrachten. Het woord "kandidaat-opdrachthouder" moet dus worden vervangen door de term "kandidaat-houder van coördinatieopdrachten".

Het opschrift moet in dezelfde zin worden verbeterd.

De griffier, C. Gigot.

De voorzitter, P. Liénardy.

15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden De Minister van Economie, Gelet op de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, artikel 26, derde lid, gewijzigd door de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, artikel 86, tweede lid;

Gelet op het voorstel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 20 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Ambtenarenzaken van 19 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting van 28 maart 2014;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Sectorcomité VIII, gesloten op 21 maart 2014;

Gelet op het advies 55.833/4 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De geschiktheidstest beoogt de bekwaamheid van de kandidaat-houder van coördinatieopdrachten te meten op de volgende punten : 1° het zich snel eigen maken van een materie en conceptueel kunnen denken;2° verschillende diensten organisatorisch en functioneel kunnen coördineren;3° leiding kunnen geven aan personeelsleden, in het bijzonder aan dienstverantwoordelijken;4° relaties kunnen opbouwen en netwerken met functionele contacten binnen en buiten het Instituut.

Art. 2.§ 1. De geschiktheidstest bestaat uit een geïnformatiseerde proef en een mondelinge proef. § 2. De in artikel 1 opgesomde bekwaamheden worden eerst via een geïnformatiseerde proef geëvalueerd die bestaat uit : 1° een eerste test waarin het abstract redeneervermogen wordt geëvalueerd;2° een tweede test die bestaat uit een postbakoefening waarbij wordt gemeten hoe de kandidaten met informatie en taken omgaan;3° een derde test die via het schetsen van specifieke situaties de vier bekwaamheden evalueert die in artikel 1 vermeld zijn. Deze drie testen nemen maximaal 4 uur in beslag.

De kandidaten zijn geslaagd als ze ten minste de helft van de punten op de drie testen behalen en 60 % op het geheel van de geïnformatiseerde proef.

De geslaagde kandidaten ontvangen een vrijstelling voor de geïnformatiseerde proef gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat de proef werd afgelegd.

De niet-geslaagde kandidaten kunnen de voormelde testen en opnieuw afleggen na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag dat de testen werden afgelegd en voorzover nieuwe opdrachten die een geschiktheidstest vereisen, worden uitgeschreven. § 3. De geslaagden van de in artikel 2, § 2 bedoelde proef leggen vervolgens een mondelinge proef af. Die proef bestaat uit : 1° een rollenspel dat de twee laatst vermelde bekwaamheden in artikel 1 evalueert die verband houden met people management;2° een interview dat alle in artikel 1 vermelde bekwaamheden evalueert. De geslaagde kandidaten ontvangen een vrijstelling voor 3 jaar voor het geheel van de geschiktheidstest, te rekenen vanaf de dag dat de laatste testen werden afgelegd.

Art. 3.De instelling die de geschiktheidstest afneemt, wordt aangewezen door de Raad van het Instituut.

Art. 4.§ 1. De geslaagden van de in artikel 2 vermelde testen worden niet gerangschikt. § 2. Het resultaat voor de in artikel 1 vermelde bekwaamheden wordt gemotiveerd en aan de Raad van het Instituut bezorgd. De kandidaat krijgt inzage in zijn resultaat en de motivering.

Brussel, 15 mei 2014.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^