Ministerieel Besluit van 15 mei 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011387
pub.
17/06/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


ADVIES 55.582/4 VAN 24 MAART 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN MINISTERIEEL BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN DE DIPLOMA'S OF STUDIEGETUIGSCHRIFTEN VEREIST VOOR DE BENOEMING IN DE DIVERSE GRADEN VAN NIVEAU A BIJ HET BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE' Op 28 februari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van ministerieel besluit `tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 24 maart 2014.

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Yves De Cordt en Marianne Dony, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Yves Delval, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 maart 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

Voorafgaande vormvereisten Volgens artikel 6, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten `tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie' moet de Minister de ontworpen regels vaststellen op voorstel van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Hoewel in de aanhef van het ontwerp wordt verwezen naar een voorstel van die raad van 10 oktober 2013, is dit voorstel niet bij de adviesaanvraag gevoegd. De steller van het ontwerp moet er bijgevolg op toezien dat dit vormvereiste volkomen wordt vervuld.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, P. Liénardy.

15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie De Minister van Economie en Consumenten;

Gelet op de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, artikel 26, derde lid, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, artikel 6, § 1, 4° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de diploma's of getuigschriften vereist voor de benoeming in bepaalde graden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op het voorstel van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 10 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 22 november 2013;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Sectorcomité VIII, gesloten op 21 februari 2014;

Gelet op het advies 55.582/4 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Om bij wege van werving benoemd te worden tot de graad van adviseur moet men houder zijn van een van de diploma's of getuigschriften van "niveau A" of van "niveau A (overgangsmaatregel)", vermeld in hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Art. 2.Om bij wege van werving benoemd te worden tot de graad van ingenieur-adviseur moet men houder zijn van één van de hierna vermelde diploma's of studiegetuigschriften : 1° diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie;2° diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten;3° getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie;4° diploma of getuigschrift van "niveau A" of van "niveau A (overgangsmaatregel)", vermeld in hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel op voorwaarde dat de richting van het diploma overeenstemt.

Art. 3.Om bij wege van werving benoemd te worden tot de graad van informaticus-adviseur moet men houder zijn van één van de hierna vermelde diploma's of studiegetuigschriften : 1° diploma van licentiaat, doctor, geaggregeerde of meester, behaald in een richting informatica, computerwetenschappen of elektronica en uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen of door de hogescholen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie;2° diploma van master behaald in een richting informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een universiteit of hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten;3° diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie;4° diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten;5° getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie;6° diploma of getuigschrift van "niveau A" of van "niveau A (overgangsmaatregel)", vermeld in hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel op voorwaarde dat de richting van het diploma overeenstemt.

Art. 4.Aangenomen worden eveneens de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma's en studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of met toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, gelijkwaardig worden verklaard met één van de in deze lijst voormelde artikelen bedoelde diploma's of studiegetuigschriften.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de diploma's of getuigschriften vereist voor de benoeming in bepaalde graden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie wordt opgeheven.

Brussel, 15 mei 2014.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^