Ministerieel Besluit van 15 mei 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2014035494
pub.
20/05/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 februari 2014 en 11 april 2014;

Gelet op de verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2014 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende het advies van de quotacommissie op haar zitting van 17 april 2014 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong in de Golf van Gascogne kan worden bewerkstelligd door het instellen van maximale vangsten per vaartuig vanaf 1 juni 2014 om 00:00 uur;

Overwegende dat met het oog op de visserij-inspanningsbeperkingen, vermeld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje, alleen de vaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2014" voorkomen, aanwezig mogen zijn in de ICES-gebieden VIIIa,b;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van schol VIId,e en kabeljauw II, IV kan bewerkstelligd worden door aanpassing van de optie toegewezen hoeveelheid per vaartuig per zeereis en dit volgens het aantal zeedagen in het betrokken gebied, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 18 van het ministerieel besluit van 18 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 februari 2014, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "94" vervangen door het getal "166" en het getal "545" wordt vervangen door het getal "941", 2° in § 3 en § 4 lid 2 wordt het getal "12" vervangen door het getal "16", 3° in § 4 wordt het getal "7" vervangen door het getal "10".

Art. 2.Het artikel 21 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met volgende paragrafen: " § 2. In afwijking van § 1 is het vanaf 1 juni 2014 om 00.00 uur, alleen voor de vissersvaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2014" voorkomen, toegestaan om in de ICES-gebieden VIIIa,b aanwezig te zijn.

Om aan de lijst, vermeld in het eerste lid, toegevoegd te kunnen worden, moeten de eigenaars van vissersvaartuigen vóór 26 mei 2014 met een aangetekende brief of per fax een aanvraag tot de dienst richten.

Ingeval het aantal ingeschreven vaartuigen te hoog is in verhouding tot de beschikbare tongquota of beschikbare brutotonnage, zal via loting dat aantal worden beperkt. § 3. Vanaf 1 juni 2014 tot en met 30 september 2014 is het verboden dat in de ICES-gebieden VIIIa,b de tongvangst van een vissersvaartuig, dat voorkomt op de lijst vermeld in § 2, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 15 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Als uitgangspunt wordt de situatie op 1 mei 2014 genomen.

De hoeveelheid vermeld in vorig lid kan door de dienst worden herzien. § 4. Ingeval de hoeveelheden tong, vermeld in § 3, worden overschreden, worden de door dat vissersvaartuig overschreden hoeveelheden tong in tweevoud in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig wordt toegekend voor 2015. § 5. Voor de vissersvaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2014" voorkomen, wordt het aantal dagen in de ICES-gebieden IV, VIId en VIIa vermeld in artikel 10 § 1, verminderd met 20. Bovendien wordt voor de vissersvaartuigen in kwestie de toe te kennen hoeveelheid tong VIIf,g overeenkomstig artikel 16, voor de periode 1 juli 2014 tot 31 oktober 2014 verminderd met 3 kg per kW. § 6. Voor de vissersvaartuigen die de bepalingen van § 1 of § 2 niet naleven, wordt het aantal dagen, vermeld in artikel 10 § 1 en artikel 12, verminderd met 10.

Bovendien zullen de vissersvaartuigen in kwestie niet aanwezig mogen zijn in de ICES-gebieden VIIIa,b gedurende het jaar 2015."

Art. 3.In artikel 23 § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden met ingang van 7 mei 2014 de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid drie en vier worden de woorden "31 december 2014" vervangen door "6 mei 2014", 2° een vijfde lid wordt toegevoegd: "In de periode van 7 mei 2014 tot en met 31 december 2014 is het in de ICES-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig verboden bij de scholvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden."

Art. 4.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "30 juni" worden vervangen door de woorden "6 mei", 2° § 1 wordt aangevuld met een derde lid: "In de periode van 7 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 225 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden." 3° § 2 wordt aangevuld met een derde lid: "In de periode van 7 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 450 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden." 4° § 3 wordt aangevuld met een derde lid: "In de periode van 7 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2014 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden." 5° § 6 wordt aangevuld met een derde lid: "De hoeveelheden vermeld in paragraaf 1, 2 en 3 worden van 7 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 met 250 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis actief was met TR 1 of BT 1-vistuig."

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 7 mei 2014 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2015.

Brussel, 15 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^