Ministerieel Besluit van 15 november 2016
gepubliceerd op 28 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031755
pub.
28/11/2016
prom.
15/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031755

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, 1° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 13 juli 2016, goedgekeurd op 2 augustus 2016;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 20 september 2016;

Gelet op het advies nr 60.194/3 van de Raad van State, gegeven op 31/10/2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn 2016/11/EU van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

Art. 2.In bijlage II, I, 2, bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, vervangen bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010, wordt punt b) vervangen als volgt : " b) De minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn : - basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner : 99,0 % ; - basiszaad, mannelijke kruisingspartner : 99,9 % ; - gecertificeerd zaad van winterkoolzaadrassen : 90,0 % ; - gecertificeerd zaad van zomerkoolzaadrassen : 85,0 %.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 15 november 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Mevr. C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^