Ministerieel Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 29 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1997027621
pub.
29/11/1997
prom.
15/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


15 OKTOBER 1997. Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op de artikelen 1, 4 en 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut de verwezenlijking van de aansluiting van de weg N58A op de wegN531 vordert;b) overwegende dat die onteigeningen de aanleg van het knooppunt tussen beide wegen tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren; Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1979 betreffende de op het grondgebied van de gemeente Komen uit te voeren onteigeningen, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de uitvoering, door het Waalse Gewest, van de bouwwerken van het knooppunt tussen de wegN58A en de wegN531 op het grondgebied van de gemeente Komen, in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer voor gezien getekende plan nr.

HN.746.B13-30/31 dat het bij het koninklijk besluit van 28 november 1979 gevoegde plan nr. H.746.B13-30 wijzigt en aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 15 oktober 1997.

M. LEBRUN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. HN.746-B13-30/31 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons" - D141 - rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^