Ministerieel Besluit van 15 oktober 2001
gepubliceerd op 13 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022760
pub.
13/12/2001
prom.
15/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995 en 11 april 1999 en op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 12 maart 1997 en 11 april 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 12 oktober 2000;

Gelet op het advies 31.325/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2001, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° gezondheidsgegevens : a) de anamnestische, klinische, medisch-technische, diagnostische, therapeutische, sociaal-economische gegevens met betrekking tot de patiënten;b) de epidemiologische gegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheidstoestand van gezonde of zieke populaties, ongeacht of zij al dan niet verband houden met de ziekte of ziekteverwekkers, het milieu of de sociaal-economische context;c) de gegevens met betrekking tot de gezondheidssystemen, de kosten en de doeltreffenheid van de gezondheidsinterventies en van de algemene programma's voor gezondheidsinterventie.2° beheer : de inzameling, de opslag, de overdracht, de codificatie, de analyse van de gegevens en het gebruik van de resultaten, alsmede de ontwikkeling van de geschikte hulpmiddelen. HOOFDSTUK II. - Erkenningscriteria

Art. 2.Op voorwaarde dat hij voldoet aan de criteria bepaald in artikel 3, kan erkend worden als geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens : 1° de houder van het wettelijk diploma bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die het bewijs levert van minstens twee jaar klinische ervaring; 2° de huisarts of de geneesheer-specialist, houder van één van de bijzondere beroepstitels bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, die bovendien bijzonder bekwaam is in het beheer van gezondheidsgegevens.

Art. 3.§ 1. De in artikel 2 bedoelde personen moeten, om te worden erkend voor het voeren van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens een opleiding van ten minste twee jaar gevolgd hebben die aan de volgende criteria voldoet : 1° een specifieke opleiding op universitair niveau gevolgd hebben, die minstens overeenstemt met één jaar voltijdse opleiding en die minstens betrekking heeft op de volgende materies : a) informatica, telematica, beheer van gegevensbanken;b) statistiek en epidemiologie;c) codificatie van pathologieën;d) registratie van medische gegevens;e) principes van gezondheidseconomie, management, communicatie;f) organisatie van de gezondheidszorg in België en in andere landen;g) de Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en met betrekking tot klinische experimenten;h) de Belgische ziekenhuiswetgeving;i) programma's voor gezondheidsinterventie en het algemeen beheer van pathologieën;j) programma's inzake kwaliteitscontrole;2° en gedurende een periode gelijk aan minstens één jaar voltijds, een stage in één of meerdere erkende stagediensten gevolgd hebben;3° en een origineel werk met betrekking tot het beheer van gezondheidsgegevens gepubliceerd hebben of voor een examencommissie van specialisten voorgesteld hebben. § 2. Voor de artsen bedoeld in artikel 2, 2°, mag de stage bedoeld in § 1, 2°, gevolgd worden tijdens de opleiding als kandidaat-specialist in één van de disciplines vermeld in artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten. HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behoud van de erkenning

Art. 4.Om erkend te blijven, moet de geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens het bewijs leveren : 1° dat hij zijn kennis op het gebied van het beheer van gezondheidsgegevens onderhoudt en ontwikkelt;2° dat hij meewerkt aan publicaties van een passend niveau die betrekking hebben op het beheer van gezondheidsgegevens of op de ontwikkeling van beheersinstrumenten voor medische gegevens. HOOFDSTUK IV Erkenningscriteria voor stagediensten en stagemeesters

Art. 5.§ 1. Als stagedienst in de zin van artikel 3, 2° van dit besluit kan erkend worden een ziekenhuis-, onderzoeks- of administratieve eenheid, waarvan een essentiele activiteit bestaat in het beheer van medische gegevens en waarvan de informatica- en telematicastructuur aangepast is. § 2. De stagemeester is een erkende geneesheer-specialist in het beheer van medische gegevens. HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen

Art. 6.§ 1. Gedurende twee jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit kan erkend worden als geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens, een arts die gedurende vier jaar als hoofdactiviteit : 1° gezondheidsgegevens heeft beheerd en/of instrumenten bestemd voor het beheer van deze dossiers heeft ontwikkeld;2° en wetenschappelijk werk met betrekking tot het beheer van gezondheidsgegevens verricht heeft of eraan deelgenomen heeft;3° en beschikt over voldoende kennis in de in artikel 3, 1° beoogde materies . § 2. Gedurende één jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, kan een stageperiode of een periode van theoretische opleiding in de materies opgesomd onder punt 1° van artikel 3, die vóór deze datum aangevat en voortgezet wordt, in aanmerking worden genomen voor de in artikel 3 bedoelde erkenning.

Art. 7.De acht jaar anciënniteit van de stagemeester bedoeld in artikel 5, 2, van het ministerieel besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten is slechts vereist vanaf negen jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^