Ministerieel Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 30 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1998 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014203
pub.
30/10/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1998 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987


De Minister van Economie en Telecommunicatie, Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (1), inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7 en 11;

Gelet op de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk tussen de maanden juni 1996 (2) en juni 1997 (3);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de voor 1998 verschuldigde bedragen vast te stellen, ten einde de betrokken dienst de mogelijkheid te bieden de inning ervan tijdig voor te bereiden, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van de artikelen 2, 3, 6 en 7 van de wet van 13 juli 1987 wordt het bedrag van het kijk- en luistergeld dat wordt geïnd in 1998 gebracht op : 1° F 1 092 voor een autoradiotoestel;2° F 5 232 voor een zwart-wit-televisietoestel;3° F 7 488 voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 2.De houders die gebruik maken van de mogelijkheid, die bij artikel 14 van de wet van 13 juli 1987 wordt geboden, om te betalen in twee delen gelijk aan de helft van het jaarlijks kijkgeld bedoeld in artikel 1 van dit besluit dienen de volgende bedragen te betalen : 1° F 2 616 voor een zwart-wit-televisietoestel;2° F 3 744 voor een kleurentelevisietoestel.

Art. 3.Wanneer de houder van een zwart-wit-televisietoestel zich een kleurentelevisietoestel aanschaft is hij verplicht zoveel maal F 188 te betalen als er nog maanden moeten verlopen tot het einde van de periode waartoe hij behoort naargelang van de eerste letter van zijn naam of zijn benaming.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 15 september 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^