Ministerieel Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 02 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende steun voor investeringen en vestiging in de landbouw

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027501
pub.
02/10/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit betreffende steun voor investeringen en vestiging in de landbouw


De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1990 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 augustus 1991 en 15 augustus 1992 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juni 1994 en van 29 september 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1988 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die gemotiveerd is door het feit dat het in acht te nemen referentie-inkomen jaarlijks moet worden vastgesteld, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1990, zoals gewijzigd, en dat dit inkomen geldig is vanaf 1 januari, Besluit :

Artikel 1.Het referentie-inkomen dat bedoeld wordt in artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1990, laatstelijk gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juni 1994 en van 29 september 1994 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, is vastgesteld op F 1 000 000 voor het jaar 1997.

Gedurende de looptijd van het in artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit bedoelde verbeteringsplan wordt een groeipercentage van 1% per jaar aan het referentie-inkomen gekoppeld.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Brussel, 15 september 1997.

G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^