Ministerieel Besluit van 15 september 2015
gepubliceerd op 12 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036180
pub.
12/10/2015
prom.
15/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036180

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


15 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 4° ;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, begrotingsartikel GB0/1-GG-D-2-Y/IS, basisallocatie GG000 4141;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 april 2015, Besluit :

Artikel 1.Een subsidie van maximaal 250.000 euro (tweehonderdvijftig duizend euro) wordt toegekend voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen door de inschalers geselecteerd na de projectoproep van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Art. 2.De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 30 juni 2016.

Art. 3.De subsidie, vermeld in artikel 1, is de financiële ondersteuning voor de realisatie in de periode, vermeld in artikel 2, van de volgende activiteiten: 1° opleiding volgen over de wijze van afname van het experimentele zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;2° inschaling van de zorgzwaarte bij minderjarige personen met een handicap met het experimentele zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;3° digitaal bezorgen van de inschalingsresultaten aan de studiecel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;4° medewerking verlenen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het experimentele zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen door het geven van feedback op de inschalingsresultaten.

Art. 4.Door de realisatie van de activiteiten, vermeld in artikel 3, wordt bijgedragen tot de volgende doelstelling van de Vlaamse overheid: 1° de ontwikkeling van een zorgzwaarte-instrument voor kinderen en jongeren met een handicap waarmee de ondersteuningsnood bepaald wordt;2° de realisatie van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Art. 5.§ 1. De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt als volgt uitbetaald: - De inschaler bezorgt de resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen aan de studiecel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De inschaler bezorgt de feedback bij de inschalingsresultaten aan de studiecel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De inschaler bezorgt de schuldvordering in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, volgens het hiervoor ter beschikking gestelde model; - Na controle van de schuldvordering betaalt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het bedrag van 310,17 euro per inschaling. § 2. Als uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de activiteiten onvoldoende is, kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beslissen een deel van de subsidie niet uit te betalen of terug te vorderen.

Art. 6.De functionele verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, waarbij de mate van realisatie van de bovenstaande activiteiten wordt aangetoond, bestaat uit: 1° registratie aanwezigheid opleiding over de wijze van afname van het experimentele zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;2° de op elektronische wijze bezorgde resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;3° de op elektronische wijze bezorgde feedback bij de inschalingsresultaten.

Art. 7.De financiële verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, bestaat uit: 1° een resultatenrekening waarin alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de gesubsidieerde periode zijn opgenomen voor de gesubsidieerde activiteiten;2° de verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de te verantwoorden subsidie.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 15 september 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^