Ministerieel Besluit van 16 april 2002
gepubliceerd op 14 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027543
pub.
14/06/2002
prom.
16/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2002. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 april 2002;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 12 april 2001 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van « Phasing out » van Doelstelling 1 - Henegouwen, namelijk volgende dossiers (titels en codificatie van de medegefinancierde projecten);

Maatregel 4.1. : Valorisatie van het toeristen- en cultuurpotentieel;

Inrichting en valorisatie van de hangende tuinen in Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische valorisatie van de pool Thuin-Lobbes;

E P1B 1 40100 0004 7;

Toeristische valorisatie en interpretatie van het historisch hart van Doornik;

Restauratie van « place Saint-Pierre »;

E P1B 1 40100 0003 7; « Opération Coeur de village » te Jamioulx : E P1B 1 40100 0002 7;

Inrichting van het hart van de stad Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische valorisatie van de pool Thuin-Lobbes;

E P1B 1 40100 0001 7;

Basisallocatie : 63.09.04;

Vastleggingskredieten : 1.430 duizend EUR. Ordonnanceringskredieten : 992 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.430 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 992 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 van organisatieafdeling 14 en van programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 april 2002.

M. DAERDEN Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^