Ministerieel Besluit van 16 april 2012
gepubliceerd op 26 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029258
pub.
26/06/2012
prom.
16/04/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, artikel 22 gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, en 9 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 7 oktober 2009, 18 december 2009, 25 augustus 2010, 16 februari 2011, 13 mei 2011 en 19 juli 2011;

Gelet op de aanvraag van 31 januari 2012 tot verandering van de mandaten van de Fédération des Maisons de jeunes en Belgique francophone, voor zover ze de vervanging van de heer Gôbbels Raphael, plaatsvervangend lid, aanvraagt door Mevr. Reynaert Julie;

Gelet op de aanvraag van 1 maart 2012 tot verandering van de mandaten van de Fédération de Maisons de jeunes et Organisation de Jeunesse, voor zover ze vervanging aanvraagt van de heer Rouvroy Grégory, plaatsvervangend lid, door de heer Bertrand Nicolas;

Overwegende dat wat betreft de vertegenwoordigers van het Bestuur en meer specifiek van de Algemene inspectiedienst voor Cultuur, de heer Barbiot Jacky, werkend lid, niet meer aan de voorwaarden voldoet van artikel 22 van het decreet van 20 juli 2000 aangezien hij niet meer lid is van het Bestuur ten gevolge van zijn toelating tot het rustpensioen;

Gelet op het voorstel tot aanwijzing van 17 januari 2012 door de Algemene inspectiedienst Cultuur van Mevr. De Ridder Brigitte, plaatsvervangend lid, als vervangster van de heer Barbiot Jacky en van Mevr. Banai Azita, als vervangster van Mevr. De Ridder Brigitte als plaatsvervangster;

Overwegende dat Mevr. Reynaert Julie, de heer Bertrand Nicolas, Mevr.

De Ridder Brigitte en Mevr. Banai Azita de voorwaarden voldoen voor de benoeming bedoeld bij de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties;

Dat ze, inderdaad, respectief, enerzijds, gemandateerd en voorgedragen worden door de erkende federaties waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend worden als jeugdhuizen en, anderzijds, lid zijn van het bestuur en door dit laatste voorgedragen worden;

Dat, derhalve, ter vervanging van de heer Gôbbels Raphael, Mevr.

Reynaert Julie, ter vervanging van de heer Rouvroy Grégory, de heer Bertrand Nicolas, ter vervanging van de heer Barbiot Jacky zijn plaatsvervanger, Mevr. De Ridder Brigitte en Mevr. Banai Azita als plaatsvervangend lid aangewezen dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3° van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gesteld aan de mandaten van : Voor de vertegenwoordigers van een erkende federatie waar de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als jeugdhuis : Fédération des Maisons de jeunes en Belgique francophone :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND De heer GOBBELS, Raphael Rue de Hiétine 24A 5370 Havelange


Fédération de maisons de jeunes et Organisation de Jeunesse :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND De heer ROUVROY, Grégory le Lorrainstraat 104 1080 Brussel


Worden benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra belast met het voleindigen van het mandaat van de leden die ze vervangen : Fédération des Maisons de jeunes en Belgique francophone :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND Mevr. REYNAERT, Julie Rue des Houblonnières 22 4020 Luik


Fédération de maisons de jeunes et Organisation de Jeunesse :

WERKEND

PLAATSVERVANGEND De heer BERTRAND, Nicolas Rue de Villers 227 6010 Couillet


Art. 2.Artikel 2 van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gesteld aan de mandaten van : Voor de vertegenwoordigers van het Bestuur :

WERKEND De heer BARBIOT, Jacky Rue des Bruyères 23 7331 Baudour

PLAATSVERVANGEND Mevr. DE RIDDER, Brigitte Rue Jean Haust 122 4000 Luik


Worden benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra belast met het voleindigen van het mandaat van de leden die ze vervangen :

WERKEND Mevr. DE RIDDER, Brigitte Rue Jean Haust 122 4000 Luik

PLAATSVERVANGEND Mevr. BANAI, Azita Herfststraat 43 1050 Brussel


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 16 april 2012.

Brussel, 16 april 2012.

Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^