Ministerieel Besluit van 16 april 2012
gepubliceerd op 07 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206869
pub.
07/12/2012
prom.
16/04/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2012. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012


De Minister-President, De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 72.02, programma 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 15 oktober 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing, in het kader van het programma Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Ontwikkelingsplan van de abdij van Villers-la-Ville;

Project : Boerderij : restauratie, renovatie, herbestemming (P5);

Operator : SPW;

Basisallocatie : 72.02.31;

Ordonnanceringskredieten : 1.334.928,36 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0971 F, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 1.335 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 31 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 31 van organisatieafdeling 12 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

54.974

85.087

-

- 1.335

54.974

83.752

OA 12 72.02.31

0

0

-

+ 1.335

0

1.335


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 16 april 2012.

R. DEMOTTE J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^