Ministerieel Besluit van 16 april 2013
gepubliceerd op 30 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204238
pub.
30/07/2013
prom.
16/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 30.02, programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 september 2008, 15 oktober 2008 en 5 februari 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Interreg IV A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 5° : Technische bijstand;

Maatregel 5.3 : De bijstand bij het ontwerpen, de behandeling, de opvolging en de begeleiding van projecten vergemakkelijken;

Titel : ETI;

Operator : Technisch team Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Basisallocatie : 30.02.09;

Vereffeningskredieten : 116.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 503TRI 0026 A;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 5° : Technische bijstand;

Maatregel 5.1 : Een efficiënt administratief en financieel beheer van het programma verzekeren;

Titel : Gemeenschappelijk secretariaat van de Beherende Overheid van het programma Interreg IV - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Operator : Secretariaat Interreg IV Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Basisallocatie : 30.02.09;

Vereffeningskredieten : 66.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 501TRI 0025 A;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 4° : Technische bijstand;

Maatregel 4.1 : Gewestelijk Steunpunt;

Titel : Technische bijstand;

Operator : VZW. Luik Euregio Maas-Rijn;

Basisallocatie : 30.02.09;

Vereffeningskredieten : 161.049 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 401000 4001 A;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 4° : Technische bijstand;

Titel : Technische bijstand;

Operator : STC Grote Regio;

Basisallocatie : 30.02.09; : Vereffeningskredieten : 161.211 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 400GDR 0027 A;

Titel : Technische bijstand;

Operator : Technisch team Grote Regio;

Basisallocatie : 30.02.09;

Vastleggingskredieten : 100.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 160.364.26 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 400GDR 0027 A, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 100 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 650 duizend BEF overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 09 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 09 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EURO)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 09 30.02.09

0

0

+ 100

+ 665

100

665

OA 32 01.01.01

59.859

131.373

- 100

- 665

59.759

130.708


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 16 april 2013.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^