Ministerieel Besluit van 16 augustus 2010
gepubliceerd op 25 augustus 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2010 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000478
pub.
25/08/2010
prom.
16/08/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2010 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), en meerbepaald Titel XII, Hoofdstuk III;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, § 2quater, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994, 15 januari 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, meerbepaald artikel 69, gewijzigd door de wetten van 25 mei 1999, 22 december 2003 en 27 december 2006;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter ondersteuning van extra-aanwervingen door de gemeenten voor het lokaal veiligheidsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2010, tot financiering van het Veiligheidsfonds voor het jaar 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, van 16 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 juli 2010;

Overwegende dat om het toenemende onveiligheidsgevoel in de buurten te bestrijden, het van het grootste belang is om de geruststellende en ontradende menselijke aanwezigheid in de buurten te versterken;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de middelen op het lokale niveau versterkt worden;

Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan afsloten, bijkomend wenst te helpen in de uitbouw van een maximale aanwezigheid op het terrein van preventie- en veiligheidspersoneel;

Overwegende dat de Regering heeft beslist om aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken, en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe te kennen, bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa, Besluit :

Artikel 1.In onderhavig besluit moet onder « overeenkomst » worden verstaan : de bijlage gevoegd bij het strategisch veiligheids- en preventieplan, houdende de bijkomende financiële tussenkomst vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken voor de realisatie van projecten inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa.

Art. 2.In het kader van de preventiepolitiek, kent de Minister van Binnenlandse Zaken aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe en dit bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa.

Art. 3.De financiële tussenkomst wordt opgenomen in een overeenkomst, die wordt ondertekend door de gemeentelijke overheid, de Minister van Werk en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Voor elke aanwerving van een gemeenschapswacht in het kader van dit bijkomend contingent aan het strategisch veiligheids- en preventieplan, ontvangt de stad/gemeente een forfaitair bedrag van 420 euro per voltijdse werknemer per maand, voor tewerkstellingskosten.

Bovendien wordt er per jaar per betrekking van gemeenschapswacht-activa een bedrag van 371,84 euro toegekend voor de kosten verbonden aan uitrusting, vorming, werkingsmiddelen en investeringen.

Dit bedrag wordt beperkt tot 185,92 euro indien de betrekking minder bedraagt dan 1/2e werktijd. Deze uitzondering geldt niet voor het jaar van indiensttreding van de gemeenschapswachten-activa.

Art. 4.Deze overeenkomsten worden gesloten tussen deze steden en gemeenten en de Staat.

De bedragen vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden toegekend aan de volgende steden en gemeenten : Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Blankenberge, Boom, Boussu, Brugge, Brussel, Châtelet, Colfontaine, Diest, Dinant, Doornik, Drogenbos, Elsene, Etterbeek, Evere, Farciennes, Genk, Gent, Hasselt, Hoei, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Lier, Lokeren, Luik, Machelen, Mechelen, Menen, Middelkerke, Morlanwelz, Namen, Oudergem, Péruwelz, Quaregnon, Ronse, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Vorst, en Zaventem.

Art. 5.Alle verbintenissen die in het kader van deze overeenkomsten worden uitgevoerd, passen in een geïntegreerd preventiebeleidsplan en dragen bij tot een verhoging van het veiligheidsklimaat en een verbetering van de levensomstandigheden van de burger.

Art. 6.De steden en gemeenten maken de ondertekende conventies over aan de FOD Binnenlandse Zaken, binnen de drie maanden na ontvangst van de documenten.

Art. 7.Deze uitgave wordt aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld overeenkomstig artikel 1, § 2quater, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 8.De steden en gemeenten verstrekken uiterlijk op 31 maart 2011 aan de FOD Binnenlandse Zaken alle financiële bewijsdocumenten.

Het niet-uitvoeren van de bepalingen uit deze overeenkomst zal aanleiding geven tot het terugvorderen van de financiële hulp die overeenkomstig dit besluit toegekend wordt.

Art. 9.Een eerste schijf van 70 % van deze toelage zal worden gestort na de inwerkingtreding van dit besluit. Het saldo zal na afloop van de termijn tijdens dewelke de overeenkomst « bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa » geldig is en na een controle van de financiële bewijsdocumenten worden uitbetaald. Uit deze controle moet blijken of alle uitgaven die in het kader van deze overeenkomst gedaan werden, ook daadwerkelijk gedaan werden voor de realisatie van de acties vermeld in de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2010.

Gegeven te Brussel op 16 augustus 2010.

Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage bij het ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2010 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat

Steden/Gemeenten Villes/Communes

Bedragen Montants

Aalst/Alost

55.977,60 euro

Anderlecht

70.353,92 euro

Antwerpen/Anvers

108.236,80 euro

Blankenberge

10.823,68 euro

Boom

16.235,52 euro

Boussu

10.823,68 euro

Brugge/Bruges

43.294,72 euro

Brussel/Bruxelles

162.355,20 euro

Châtelet

21.647,36 euro

Colfontaine

10.823,68 euro

Diest

11.567,36 euro

Dinant

21.647,36 euro

Drogenbos

11.567,36 euro

Elsene/Ixelles

21.647,36 euro

Etterbeek

10.823,68 euro

Evere

10.823,68 euro

Farciennes

23.506,56 euro

Genk

64.942,08 euro

Gent/Gand

27.059,20 euro

Hasselt

32.471,04 euro

Huy/Hoei

23.134,72 euro

Knokke-Heist

11.195,52 euro

Koekelberg

10.823,68 euro

Koksijde

5.411,84 euro

Kortrijk/Courtrai

61.017,60 euro

La Louvière

57.836,80 euro

Leuven/Louvain

46.269,44 euro

Liège/Luik

162.355,20 euro

Lier/Lierre

23.134,72 euro

Lokeren

11.567,36 euro

Machelen

10.823,68 euro

Mechelen/Malines

43.294,72 euro

Menen/Menin

21.647,36 euro

Middelkerke

11.195,52 euro

Mons/Bergen

86.589,44 euro

Morlanwelz

16.235,52 euro

Namur/Namen

34.702,08 euro

Oudergem/Auderghem

23.134,72 euro

Péruwelz

23.134,72 euro

Quaregnon

10.823,68 euro

Ronse/Renaix

11.567,36 euro

Schaarbeek/Schaerbeek

54.118,40 euro

Seraing

43.294,72 euro

Sint-Gillis/Saint-Gilles

59.530,24 euro

Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean

54.118,40 euro

Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode

59.530,24 euro

Sint-Niklaas/Saint-Nicolas

34.702,08 euro

Sint-Truiden/Saint-Trond

21.647,36 euro

Tournai/Doornik

23.134,72 euro

Turnhout

12.311,04 euro

Ukkel/Uccle

11.567,36 euro

Verviers

32.471,04 euro

Vilvoorde/Vilvorde

12.311,04 euro

Vorst/Forest

21.647,36 euro

Zaventem

10.823,68 euro


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 augustus 2010.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^