Ministerieel Besluit van 16 december 2003
gepubliceerd op 30 december 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003564
pub.
30/12/2003
prom.
16/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), inzonderheid artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 2003 (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen vanaf 1 januari 2004, ter uitvoering van de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; dat de nieuwe fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de belastingschaal « A.Sigaren » worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.§ 1. Met het oog op de heffing van de aanvullende specifieke bijzondere accijns of de omruiling tegen nieuwe fiscale kentekens bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, doen de marktdeelnemers uiterlijk op 2 januari 2004 aangifte van de ongebruikte fiscale kentekens die zij op 1 januari 2004 te 0 uur in hun inrichtingen voorhanden hebben volgens de wijze vastgesteld in de §§ 2 en 3 van dit artikel. § 2. Voor elke plaats waar ongebruikte fiscale kentekens voorhanden zijn, wordt een afzonderlijke aangifte ingediend. De fiscale kentekens waarop een aanvullende specifieke bijzondere accijns moet worden geïnd en de fiscale kentekens die tegen nieuwe fiscale kentekens zullen worden geruild, moeten eveneens het voorwerp uitmaken van afzonderlijke aangiften. § 3. Elke aangifte wordt door de aangever gedateerd en ondertekend en moet uiterlijk op 9 januari 2004 toekomen bij de ambtenaar belast met de accijnscontrole over het gebied van de inrichting. Zij moet bovendien vergezeld gaan van een gedateerde en ondertekende inventaris waarop, per prijsklasse van fiscale kentekens, de volgende gegevens zijn vermeld : 1° Voor de om te ruilen fiscale kentekens : a) het aantal om te ruilen kentekens;b) afzonderlijk de bedragen betaald aan accijns, aan bijzondere accijns en aan BTW;c) het aantal in ruil gevraagde kentekens;d) afzonderlijk, de bedragen verschuldigd aan accijns, aan bijzondere accijns en aan BTW.2° Voor de andere fiscale kentekens : a) het aantal;b) het bedrag van de betaalde specifieke bijzondere accijns;c) het bedrag van de nieuwe specifieke bijzondere accijns verschuldigd voor die fiscale kentekens.

Art. 3.Op elke plaats waar ongebruikte fiscale kentekens voorhanden zijn, wordt een tweede exemplaar van de inventarissen ter beschikking gehouden van de accijnsambtenaren.

In voorkomend geval vult de belanghebbende deze exemplaren aan met de gegevens betreffende de fiscale kentekens die hem vóór 1 januari 2004, door de eerstaanwezend inspecteur-ontvanger der accijnzen te Brussel Tabak, werden toegezonden en die hij na het indienen van de aangifte heeft ontvangen.

Art. 4.De ongebruikte fiscale kentekens moeten ter beschikking van de accijnsambtenaren over het gebied van de inrichting worden gehouden.

Art. 5.Artikel 24, eerste lid, b), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 december 2002, wordt vervangen als volgt : « b) 5,74 voor sigaretten; ».

Art. 6.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Artikel 33, lid 1, c), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 of 500 gram. ».

Art. 8.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003003504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « Elke verpakking van rooktabak moet netto 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 of 500 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. »

Art. 9.Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 december 2002, wordt vervangen als volgt : « Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Brussel, 16 december 2003.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 24 december 2003;(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(4) Belgisch Staatsblad van 5 november 2003;(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^