Ministerieel Besluit van 16 december 2010
gepubliceerd op 29 december 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011509
pub.
29/12/2010
prom.
16/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten sluiten tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 55, vervangen bij de wet van 20 maart 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van ondernemingsloketten sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de ondernemingsloketten, de artikelen 5, § 2, 6 en 12, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten sluiten tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten;

Gelet op advies 48.856/1 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten sluiten tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De omzet vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, wordt uitgesplitst als volgt : Minimumindeling van het rekeningenstelsel - uitsplitsing van post 70 - Omzet 70. Omzet 700 Opdrachten uitgaande van de federale overheid 7000 Kruispuntbank van Ondernemingen 70001 Kruispuntbank van Ondernemingen : inschrijvingen 700010 Natuurlijke personen 700011 Rechtspersonen 700012 Vestigingseenheid 70002 Kruispuntbank van Ondernemingen : wijzigingen 700020 Natuurlijke personen 700021 Rechtspersonen 700022 Vestigingseenheid 70003 Kruispuntbank van Ondernemingen : schrappingen 700030 Natuurlijke personen 700031 Rechtspersonen 700032 Vestigingseenheid 70004 Kruispuntbank van Ondernemingen : uittreksels 70009 Kruispuntbank van Ondernemingen : teruggave aan de Staat (-) 7001 Ambulant 70011 Ambulant : inschrijvingen 700110 Werkgever 700111 Aangestelde A 700112 Aangestelde B 700113 Aangestelde B (bepaalde duur) 70012 Ambulant : wijzigingen 700120 Werkgever 700121 Aangestelde A 700122 Aangestelde B 70013 Ambulant : vervangingen 700130 Werkgever 700131 Aangestelde A 700132 Aangestelde B 70019 Ambulant : teruggave aan de Staat (-) 7002 Foorreiziger 70021 Foorreiziger : inschrijvingen 700210 Werkgever 700211 Aangestelde 70022 Foorreiziger : wijzigingen 700220 Werkgever 700221 Aangestelde 70023 Foorreiziger : vervangingen 700230 Werkgever 700231 Aangestelde-verantwoordelijke 70029 Foorreiziger : teruggave aan de Staat (-) 7003 Beroepskaarten 70031 Beroepskaarten : aanvraag 70032 Beroepskaarten : aflevering 70039 Beroepskaarten : teruggave aan de Staat (-) 7004 Opdracht als mandataris 70041 BTW 700411 BTW : inschrijvingen 700412 BTW : wijzigingen 700413 BTW : schrappingen 70042 Vergunning voedingsmiddelen 70043 Aannemers 700431 Aannemers : registraties 700432 Aannemers : wijzigingen 70044 Publicatie Belgisch Staatsblad 70045-70049 Andere opdrachten als mandataris 7005 Register van vervangende ondernemers 70051 Niet-handelsondernemingen 70052 Handels- en ambachtsondernemingen 700521 Inschrijving vüür de inschrijving KBO 700522 Inschrijving na de inschrijving KBO 701 Opdrachten uitgaande van de gewesten 7011 Opdrachten uitgaande van het Vlaams Gewest 7012 Opdrachten uitgaande van het Waals Gewest 7013 Opdrachten uitgaande van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 702 Opdrachten uitgaande van de gemeenschappen 7021 Opdrachten uitgaande van de Vlaamse Gemeenschap 7022 Opdrachten uitgaande van de Franse Gemeenschap 7023 Opdrachten uitgaande van de Duitstalige Gemeenschap 7024 Opdrachten uitgaande van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 7025 Opdrachten uitgaande van de Franse Gemeenschapscommissie 7026 Opdrachten uitgaande van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 703 Opdrachten uitgaande van de provincies 70301 Antwerpen 70302 West-Vlaanderen 70303 Oost-Vlaanderen 70304 Limburg 70305 Vlaams-Brabant 70306 Waals-Brabant 70307 Henegouwen 70308 Namen 70309 Luik 70310 Luxemburg 70311 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 704 Opdrachten uitgaande van de gemeentes 705-707 Andere verkopen en dienstverlening 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Brussel, 16 december 2010.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^