Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 30 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënten 2015 per gemeente

bron
vlaamse overheid
numac
2015036627
pub.
30/12/2015
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036627

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënten 2015 per gemeente


De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 38, vervangen bij het decreet van 23 december 2011, en laatst gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van 17 oktober 2014, 27 februari 2015 en 13 maart 2015;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 augustus 2015, Besluit : Enig artikel. De factor voor de bepaling van het prijsplafond, vermeld in artikel 5, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten, wordt per gemeente vastgesteld volgens de tabel die als bijlage I bij dit besluit gevoegd is.

Brussel, 16 december 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^