Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de omzetting van geregistreerde namen als gegarandeerde traditionele specialiteit overeenkomstig artikel 26 van verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelin

bron
vlaamse overheid
numac
2015036637
pub.
11/01/2016
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036637

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de omzetting van geregistreerde namen als gegarandeerde traditionele specialiteit overeenkomstig artikel 26 van verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 3° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, artikel 3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200909 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele speci sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 september 2015;

Gelet op de publicatie van de aanvraag in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2015;

Gelet op het advies van de adviescommissie, gegeven op 14 december 2015, Besluit :

Artikel 1.De volgende namen die geregistreerd zijn als gegarandeerde traditionele specialiteiten overeenkomstig artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, voldoen aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen: 1° Oude Geuze - Oude Geuze-Lambiek - Oude Lambiek;2° Oude Kriek - Oude Kriekenlambiek - Oude Frambozenlambiek - Oude Fruit-lambiek.

Art. 2.De productdossiers zijn beschikbaar op de website van het Departement Landbouw en Visserij (link: http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/kwaliteitssystemen/europese-kwaliteitssystemen-landbouwproducten-en-levensmiddelen).

Bij onbereikbaarheid van de website kan men contact opnemen met het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Visserijbeleid en Kwaliteit Dier, de heer Johan Heyman, afdelingshoofd, Ellips, 4e verdieping, Koning Albert-II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel, 02 552 79 23, johan.heyman@lv.vlaanderen.be.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 3, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen kan tegen dit besluit beroep ingediend worden bij de Raad van State.

Om ontvankelijk te zijn moet dit beroep ingediend worden binnen 60 dagen na de publicatie van dit besluit. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure als vermeld in de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State.

Art. 4.Het Departement Landbouw en Visserij dient de namen, vermeld in artikel 1, voor communautaire registratie in bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 26 van verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Brussel, 16 december 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^