Ministerieel Besluit van 16 december 2016
gepubliceerd op 02 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06, 11, 12, 13 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201171
pub.
02/03/2017
prom.
16/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201171

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06, 11, 12, 13 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 november 2016;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.02 van programma 02 van organisatieafdeling 15, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.04 van programma 02 en naar basisallocatie 41.04 van programma 12 van organisatieafdeling 17 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.05 van programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties met betrekking tot programma's voor beroepsdoorstroming, op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 924 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 973 duizend EUR overgedragen binnen programma's 02, 04, 06, 11, 12, 13 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 04, 06, 11, 12 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 16 41.06.21

101

101

- 24

- 24

77

77

OA 17 41.04.12

46

46

+ 24

+ 24

70

70

OA 17 41.01.13

965

965

- 87

- 87

878

878

OA 18 41.02.06

424

424

- 347

- 347

77

77

OA 16 41.02.12

781

781

- 433

- 482

348

299

OA 17 41.04.02

1.173

1.173

+ 169

+ 169

1.342

1.342

OA 14 41.01.04

38

38

- 33

- 33

5

5

OA 18 41.05.11

450

252

+ 611

+ 660

1.061

912

OA 18 41.02.02

967

967

+ 120

+ 120

1.087

1.087


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 december 2016.

M. PREVOT J.-Cl. MARCOURT P. FURLAN E. TILLIEUX C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^