Ministerieel Besluit van 16 februari 2001
gepubliceerd op 28 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027179
pub.
28/03/2001
prom.
16/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


16 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen (Luingne)


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende dat de aanleg van het wegvak tussen de industriële zone "Martinoire" en de weg nr. N58 "Chêne du Bû"- kruispunt van algemeen nut is;

Overwegende dat de veiligheid van de weggebruikers hoogdringend verhoogd moet worden;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 1993 betreffende de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Moeskroen (Luingne), Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de aanleg van de weg Nr. N518 tussen de industriële zone "Martinoire" en de weg nr. N58 - "Chêne du Bû"- kruispunt op het grondgebied van de stad Moeskroen (Luingne), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken voor gezien getekende plan nr. HN.518.A2-17/5 dat het bij het ministerieel besluit van 27 april 1993 gevoegde plan nr. HN.518.A2-17 aanvult.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962.

Namen, 16 februari 2001.

M. DAERDEN

TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr HN.518.A2-175 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons" - D141 - rue du Joncquois 118, 7000 BERGEN.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^