Ministerieel Besluit van 16 februari 2006
gepubliceerd op 06 maart 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007073
pub.
06/03/2006
prom.
16/02/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened sluiten tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, inzonderheid op artikel 50, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened sluiten tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, afgesloten op 18 april 2005;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 6 oktober 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 oktober 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de dringende noodzaak om de wijzigende bepaling zo snel mogelijk ingang te laten vinden om de rechten van de betrokken personeelsleden te garanderen;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, derde lid, van het ministerieel besluit van 17 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened sluiten tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, worden de woorden « en het Nationaal Agentschap voor Pipe-Lines NAVO » ingevoegd tussen de woorden « uitgezonderd de 4e Belgische Pipe-Line Divisie » en de woorden « , en die, vóór deze in functie ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005.

Brussel, 16 februari 2006.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^