Ministerieel Besluit van 16 februari 2006
gepubliceerd op 15 maart 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011101
pub.
15/03/2006
prom.
16/02/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid artikel 16, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel;

Gelet op het besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen van 8 december 2004 tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen gegeven op 20 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen gegeven op 9 november 2005, Besluit :

Artikel 1.De directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bestaat uit de houders van een managementfunctie en de personeelsleden die zijn ingedeeld in de klassen A4 en A5.

Art. 2.De ambtenaar die, tijdens de afwezigheid van een titularis van de in artikel 1 vermelde betrekkingen, bij toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, wordt aangewezen om deze titularis te vervangen, maakt deel uit van de directieraad gedurende de periode tijdens welke hij die hogere functies uitoefent.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2005.

Brussel, 16 februari 2006.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^