Ministerieel Besluit van 16 februari 2011
gepubliceerd op 22 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002014
pub.
22/02/2011
prom.
16/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15ter, § 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2003;

Gelet op het voorstel van de leidende ambtenaren die erover hebben beraadslaagd in het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid, van 3 december 2010;

Gelet op de voorstellen van de representatieve vakorganisaties, Besluit :

Artikel 1.De Interparastatale commissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, is samengesteld als volgt : 1° Effectieve leden : - De leidend ambtenaren : Mevr.Jacqueline De Baets;

Mevr. Monique Warnier; de heer Benoit Collin; de heer François Florizoone;

Mevr. Claudette De Koninck; de heer Koen Snyders. de door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : de heren Jean-Pierre Delchef en Peter Roman, voor de ACOD; de heren Baudewijn Coeck en Christian Kips, voor het ACV-Openbare Diensten; de heren Laurent Tenteniez en Jan Schraepen, voor het VSOA. 2° Plaatsvervangende leden : - de leidend ambtenaren : Mevr.Anne Ottevaere;

Mevr. Christine Miclotte; de heer Luc Vanneste;

Mevr. Anne Kirsch; de heer Philippe Nys; de heer Johan Verstraeten; - de door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : Mevr. Pascale Vallois en de heer Dirk Van Der Sypt, voor de ACOD;

Mevr. Isabelle Duroy en de heer Martin Senechal, voor het ACV-Openbare Diensten;

De heren Marc Demaret en Robert Hillary, voor het VSOA.

Art. 2.Mevr. Jacqueline De Baets, leidend ambtenaar, wordt aangewezen als voorzitter van de in artikel 1 bedoelde Commissie.

Mevr. Christine Miclotte, leidend ambtenaar, wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de in artikel 1 bedoelde Commissie.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van de categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij de ministeriële bestuiten van 29 mei 2008, 6 augustus 2008 en 25 maart 2010, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 februari 2011.

Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^