Ministerieel Besluit van 16 februari 2011
gepubliceerd op 18 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022052
pub.
18/02/2011
prom.
16/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 2bis, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 7, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 19 december 2008 en 10 december 2009 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006 en artikel 72bis, § 1bis, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 37bis, 38, 57, 62, 81, 82 en 95, § 3, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 1, 6, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 en 29 oktober 2010, 3, 9, 13, 17, 22, 23 en 26 november 2010 en 1 en 10 december 2010;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 11, 13 en 26 oktober 2010, 8 en 29 november 2010 en 6 december 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 11 januari 2011;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14, 22, 26, 27 en 29 oktober 2010, 5, 8, 9, 22, 26, 28 en 29 november 2010 en 1, 7, 9, 10 en 20 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 27 oktober 2010, 4, 10, 25 en 26 november 2010 en 2, 9, 16 en 23 december 2010;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten AZITHROMYCINE MYLAN 200 mg/5 ml, AZITHROMYCINE MYLAN 250 mg, AZITHROMYCINE MYLAN 500 mg, CLOPIDOGREL DOC 75 mg, COVERAM 5 mg/5 mg (PI-Pharma), COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma), COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma), COVERSYL 10 mg (Impexeco), EBASTIN LINDOPHARM 10 mg, EBASTIN LINDOPHARM 20 mg, IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, LEVOFLOXACINE EG 5 mg/ml, LEVOFLOXACINE EG 500 mg, MONTELUKAST APOTEX 4 mg, MONTELUKAST APOTEX 5 mg, MONTELUKAST APOTEX 10 mg, NIDDASTIG 1,5 mg, NIDDASTIG 3 mg, NIDDASTIG 4,5 mg, NIDDASTIG 6 mg, OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg, OLANZAPINE SANDOZ 10 mg, PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml, PARACETAMOL TEVA 1 g, PAROXITEVA 20 mg, PAROXITEVA 30 mg, PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg, PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 4 g/500 mg, PROPOFOL LIPURO 1 %, RAMIPRIL PFIZER 10 mg, REPAGLINIDE SANDOZ 4 mg, RICALSAN 35 mg, RISEDRONATE EG 35 mg, RISEDRONATE MYLAN 35 mg Wekelijks, RISPERIDON ODIS MYLAN 1 mg, RISPERIDON ODIS MYLAN 1 mg, RISPERIDON ODIS MYLAN 2 mg, RISPERIDON ODIS MYLAN 3 mg, RISPERIDON ODIS MYLAN 4 mg, RISPERIDONE SANDOZ 1 mg, RISPERIDONE SANDOZ 2 mg, SIMVASTATINE APOTEX 20 mg, SIMVASTATINE APOTEX 40 mg, SIMVASTATINE EUROGENERICS 20 mg, SIMVASTATINE EUROGENERICS 40 mg, TERBINAMYLAN 250 mg, VALSAMYLAN 80 mg, VALSAMYLAN 160 mg, VALSARTAN TEVA 80 mg, VALSARTAN TEVA 160 mg, VALSARTAN TEVA 320 mg, VOLTAREN 50 mg (PharmaPartner), VOLTAREN RETARD 75 mg (PharmaPartner), YOEVID 20 mg en YOEVID 40 mg, door Onze Staatssecretaris voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten TARGINACT 5 mg/2,5 mg, TARGINACT 10 mg/5 mg, TARGINACT 20 mg/10 mg en TARGINACT 40 mg/20 mg, heeft de Minister, met toepassing van artikel 82 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 8 december 2010;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd voorstel van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 30 dagen wat betreft de specialiteiten LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg en LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg, heeft de Minister, met toepassing van artikel 37bis van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 23 december 2010;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 december 2010;

Gelet op het advies nr. 49.183/2 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de als volgt opgestelde ATC codes toegevoegd : - « L01XE11 - Pazopanib »; - « V09IX04 - Fludesoxyglucose (18F) ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 februari 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^