Ministerieel Besluit van 16 februari 2015
gepubliceerd op 17 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029090
pub.
17/03/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra


De Minister van Jong Kind, Gelet op het decreet van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vakantiecentra sluiten betreffende de vakantiecentra, inzonderheid op artikel 17bis ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009;

Overwegende dat de Algemene adviescommissie voor de Vakantiecentra door de Minister van Jong Kind ingesteld wordt bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance » voor een hernieuwbare periode van drie jaar;

Overwegende dat een voorzitter en nieuwe leden van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra aangesteld moeten worden voor een periode van drie jaar;

Gelet op de oproep tot kandidaten gestart door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »;

Gelet op de voorstellen gemaakt door de « Office de la Naissance et de l'Enfance », de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Jeugddienst van de Franse Gemeenschap en de Inspectiedienst van de Algemene Directie Cultuur van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel en de Consultatieve commissie voor de Jeugdorganisaties;

Overwegende dat de Minister van Jeugd vier afgevaardigden van opleidingsorganen gekozen heeft die gemachtigd zijn voor de opleiding van animators en voor de opleiding van coördinatoren van de vakantiecentra, waarvan minstens drie uit jeugdorganisaties moeten komen, overeenkomstig artikel 17bis, § 2, 6°, van het decreet van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vakantiecentra sluiten betreffende de vakantiecentra;

Gelet op de kandidaturen ontvangen voor de afgevaardigden van inrichtende machten of van groepen van niet-vertegenwoordigde inrichtende machten;

Overwegende dat de "Union des Villes et Communes de Wallonie" geen kandidaturen gestuurd heeft, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot lid van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra voor een periode van drie jaar :

Lastgevende organisatie

Leden

Art. 1, 1°

Minister van Jong Kind

M. Jean-François Brouillard

Art. 1, 1°

Minister van Jeugd

Mevr. Fanny Defossez

Art. 1, 2°

« Office de la Naissance et de l'Enfance »

De heer Emile Pirlot

Art. 1, 2°

« Office de la Naissance et de l'Enfance », vertegenwoordiger van de coördinators van de opvangmilieus

Mevr. Anne Fortemps

Art. 1, 2°

« Office de la Naissance et de l'Enfance », lid van de dienst voor de vakantiecentra

Mevr. Vinciane Charlier

Art. 1, 3°

« Union des Villes et Communes de Wallonie »


Art. 1, 3°

« Union des Villes et Communes de Wallonie »


Art.1, 3°

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De heer Lofti Mostefa

Art. 1, 4°

Jeugddienst

Mevr. Françoise Cremer

Art. 1, 4°

Inspectiedienst van de Algemene Directie Cultuur

Mevr. Catherine Stilmant

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

Mevr. Nadia Cornejo (Guides Catholiques de Belgique)

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

De heer Geoffroy Crepin (Les Scouts)

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

Mevr. Mélissa Fransolet (Latitude jeunes)

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

De heer Olivier Gerkens (Coala)

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

De heer François Lafontaine (Jeunes et Santé)

Art. 1, 5°

Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

De heer Jean-Paul Liens (Cemea)

Art. 1, 6°

Opleidingsorganen, afgevaardigde uit de jeugdorganisaties

De heer Alain Bairamjan (Scouts et Guides Pluralistes)

Art. 1, 6°

Opleidingsorganen, afgevaardigde uit de jeugdorganisaties

De heer Vincent Buron (Résonance)

Art. 1, 6°

Opleidingsorganen, afgevaardigde uit de jeugdorganisaties

De heer Denis Toune (Fédération Nationale des Patros)

Art. 1, 6°

Opleidingsorganen

De heer Claude-Etienne Scoriels (Nature et Loisirs)

Art. 1, 7°

Inrichtende machten of groepen van inrichtende machten van verenigingsvakantiecentra die niet vertegenwoordigd zijn in de categorieën 1° tot 6°, aanwezig in het Brussels Gewest

Mevr. Séverine Acerbis (Badje)

Art. 1er, 7°

Inrichtende machten of groepen van inrichtende machten van verenigingsvakantiecentra die niet vertegenwoordigd zijn in de categorieën 1° tot 6°, aanwezig in het Frans taalgebied

De heer Hervé Gilbert (Animagique)


Art. 2.De heer Hervé Gilbert wordt aangesteld tot voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra sluiten tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra, gewijzigd bij het besluit van 9 december 2010, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 16 februari 2015.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^