Ministerieel Besluit van 16 juli 2007
gepubliceerd op 07 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004 tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202677
pub.
07/09/2007
prom.
16/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004200805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector sluiten tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001027487 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001027486 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 juni 2002 en 26 augustus 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007202791 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende steun aan de landbouw;

Gelet op het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de Verordeningen (EEG) nrs. 2081/92 en 2082/92;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004200805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector sluiten tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke adviescommissie voor agrovoedingsproducten, gegeven op 12 juni 2006, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004200805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector sluiten tot vaststelling van de minimale criteria voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector wordt gewijzigd als volgt : «

Artikel 1.Voor de erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de zin van artikel 1, 26°, laatste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007202791 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende steun aan de landbouw in de varkenssector, moet elk bestek voldoen aan minimale criteria die nader bepaald worden in de artikelen 2 tot 17 van dit besluit. »

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt § 4 vervangen als volgt : « § 4. Het grensgewicht van het stadium "big", dat de overgang van de fokfase naar de vetmestingsfase bepaalt, wordt vastgelegd op maximum 35 kg. De aanwezigheidsduur tijdens de vetmestingsfase bedraagt minstens 100 dagen, ongeacht het opgegeven grensgewicht, dat onder 35 kg ligt. »

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid van paragraaf 1 vervangen als volgt : « De positieve lijst hierboven is van toepassing op alle stadia waarop het bestek betrekking heeft. »

Art. 4.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Elke saanvraag tot erkenning van de gedifferentieerde kwaliteit in de varkenssector op grond van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007202791 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw sluiten betreffende steun aan de landbouw, behoeft het advies van de wetenschappelijke adviescommissie voor agrovoedingsproducten ingesteld bij het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de Verordeningen (EG) nrs. 2081/92 en 2082/92. » Namen, 16 juli 2007.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^