Ministerieel Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 22 juli 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013090
pub.
22/07/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 131bis, § 2, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 1993;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 5 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 2 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 13 juni 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de uitvaardiging van een besluit, dat de correcte interpretatie van het correctiemechanisme voorzien in artikel 131bis, § 2bis, vierde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering verduidelijkt, noodzakelijk is na de publicatie van het ministerieel besluit van 26 juni 2008 tot wijziging van de artikelen 60 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheids-reglementering, dat in werking is getreden op 1 juli 2008; dat dit besluit de ratio legis van het correctiemechanisme, dat beoogt te vermijden dat sommige deeltijdse werknemers een globaal netto inkomen zouden kunnen ontvangen dat hoger is dan het nettoloon dat zij zouden ontvangen indien zij voltijds tewerkgesteld zouden zijn in dezelfde functie, bevestigt; dat de betreffende deeltijdse werknemers onmiddelijk hieromtrent geïnformeerd moeten worden en dat aan de uitbetalingsinstellingen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de mogelijkheid moet worden geboden om de berekeningsprogramma's van de inkomensgarantie-uitkering tijdig aan te passen, zodat een correcte inkomensgarantie-uitkering kan worden betaald voor de maand juli, onmiddellijk na afloop van die maand, Besluit :

Artikel 1.Artikel 75ter, vijfde lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, opgeheven bij het ministerieel besluit van 26 juni 2008, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : « Bij de berekening van het in artikel 131bis, § 2bis, vierde lid, van het koninklijk besluit bedoelde « netto-loon voor deze maand », wordt het overeenkomstig het eerste lid bekomen bedrag verhoogd met een bonus. Deze bonus is gelijk aan het verschil tussen een inhouding a rato van 13,07 % van het loon en het bedrag van de forfaitair berekende persoonlijke bijdrage inzake sociale zekerheid, rekening houdend met de eventueel toepasselijke vermindering geldend voor bedienden. Deze vermindering wordt berekend in functie van een theoretisch voltijds loon bekomen door toepassing van artikel 75quater, vierde lid, 1° en 2°. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Brussel, 16 juli 2008.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^