Ministerieel Besluit van 16 juli 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor markering » , gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van ste

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029369
pub.
14/08/2015
prom.
16/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029369

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor markering » (code 714100S32D2), gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, de artikelen 43, 44, 45, eerste lid, 47, 48, 75 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de europese ruimte van het hoger onderwijs, artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, de artikelen 1, 37, tweede lid, 2°, 39, 121 en 157;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de goedkeuring van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 9 januari 2015;

Gelet op de goedkeuring van de Raad van bestuur van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" van 26 mei 2015;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor het Onderwijs voor sociale promotie, gegeven op 2 juli 2015, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Bachelor marketing » (code 714100S32D2), alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Die afdeling wordt gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Eén onderwijseenheid waaruit ze bestaat, wordt gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en vijfenveertig onderwijseenheden worden gerangschikt op het gebied van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Bachelor marketing » (code 714100S32D2) is het " Diploma van Bachelor marketing ".

Art. 3.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2017.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdeling van « Bachelor marketing » (code 714100S32D1).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Brussel, 16 juli 2015.

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, Isabelle SIMONIS


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^