Ministerieel Besluit van 16 maart 2011
gepubliceerd op 28 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021029
pub.
28/03/2011
prom.
16/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008021004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk, Belnet »;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2011 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008021004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008021004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, worden de woorden « Hoofdstuk I » en de titel ervan opgeheven.

Art. 2.In artikel 2, littera A, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in de bepaling onder 2°, worden de woorden « de heer Henri Malcorps, directeur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België », vervangen door de woorden « de heer Daniel Gellens, algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Meteorologisch Instituut »; 2°) in de bepaling onder 3°, wordt het opschrift vervangen als volgt : « als personeelsleden van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid : ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 4.De voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 maart 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^