Ministerieel Besluit van 16 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011415
pub.
27/03/2018
prom.
16/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011415

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 MAART 2018. - Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


De staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, in het bijzonder op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, in het bijzonder op de artikelen 1bis en 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering sluiten houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering;

Gelet op de aanvraag die onderneming C.I.A. heeft ingediend op 13/12/2017 om een erkenning te bekomen als handelszaak van vissen, amfibieën en waterschildpadden voor de inrichting "New Brussels Aquariums";

Gelet op het gunstig advies van het departement Dierenwelzijn van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" als handelszaak van dieren wordt aan de onderneming C.I.A. toegekend conform de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Art. 2.De inrichting "New Brussels Aquariums" wordt erkend onder het nummer HK56233495 als handelszaak van vissen, amfibieën en waterschildpadden zoals gedefinieerd in het artikel 3 en in de zin van het artikel 5 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, conform de procedure opgenomen in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Art. 3.Conform art. 2 § 6 van het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren is de erkenning geldig voor een maximale periode van 10 jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit en enkel voor de uitoefening van de activiteit op het bovenvermelde adres, voor het soort van dieren bepaald in dit besluit voor zover alle voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren en de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren nageleefd worden.

Indien de inrichting nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de wet en haar uitvoeringsbesluiten zal een nieuwe erkenning worden afgeleverd vóór de uiterste geldigheidsdatum van de vorige erkenning zonder dat de indiening van een nieuwe erkenningsaanvraag of de betaling van een bijdrage vereist is.

Art. 4.De erkenning kan worden ingetrokken onder de voorwaarden voorzien in de wetgeving.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Brussel, 19 maart 2018.

De staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, B. DEBAETS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^