Ministerieel Besluit van 16 maart 2018
gepubliceerd op 06 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201658
pub.
06/04/2018
prom.
16/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201658

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG


De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit; Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011 tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, artikel 10, § 4°;

Gelet op het rapport van 3 december 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, Besluit :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 16 maart 2018.

P.-Y. JEHOLET

Bijlage Huishoudelijk reglement

Artikel 1.Definities.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan: 1° onder "decreet": het decreet van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit (Belgisch Staatsblad van 16 november 2011);2° onder "besluit": het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205731 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit (Belgisch Staatsblad van 23 mei 2012);3° onder "Regering": de Regering van het Waalse Gewest;4° onder "Minister": de Minister van het Waalse Gewest bevoegd voor Tewerkstelling;5° onder "comité": het selectiecomité bedoeld in artikel 7 van het decreet;6° onder "Dienst" : de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);7° onder "financiële incentive": de financiële hulp die verleend wordt om de beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit te bevorderen en te steunen, overeenkomstig het decreet en het besluit.

Art. 2.Opdrachten De opdrachten van het comité zijn de volgende: 1° binnen veertig dagen na ontvangst van de dossiers die hem worden overgemaakt door de Dienst, een al dan niet gunstig advies uitbrengen over de toekenningsaanvragen van de financiële incentive ten opzichte van de in artikel 6 van het besluit bedoelde selectiecriteria;2° binnen dezelfde termijn, een gemotiveerd indelingsvoorstel van de als ontvankelijk beschouwde aanvragen van financiële incentive overleggen, met verwijzing naar artikel 3 § 4 van het besluit dat de prioritaire gerechtigden bepaalt 3° en aan de Minister ter beslissing het geheel van de dossiers overmaken samen met zijn gunstig advies en desgevallend, met zijn indelingsvoorstel.In het geval dat het advies ongunstig is, zal het advies aan de Minister overgemaakt worden met de motivering van de weigering van het comité alsook het advies van de projectdrager; 4° als het rapport van de gerechtigde op de financiële incentive negatief beoordeeld wordt door de Dienst, een gemotiveerd advies uitbrengen over de toekenning of de weigering tot storting van zijn derde of vierde schijf en het meedelen aan de Dienst die deze storting al dan niet uitvoert op basis van dit advies; 5° aan de Dienst aanbevelingen kunnen geven i.v.m. de uitvoering en de opvolging van het stelsel met verwijzing naar de boordtabel van de beslissingen genomen voor de verschillende aanvragen van financiële incentives, deze boordtabel wordt opgemaakt door de Dienst en maandelijks overgemaakt aan het selectiecomité.

Art. 3.Zetel en plaats van de vergaderingen De zetel van het comité is in het Kabinet van de Minister waarnaar elke briefwisseling verzonden moet worden en waar hij zijn vergaderingen houdt.

Art. 4.Samenstelling Het comité bestaat uit: 1° een gewone en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstelling, die het voorzitterschap waarneemt;; 2° een gewone en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Dienst, die het secretariaat waarneemt;3° een gewone en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen);4° een gewone en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding;5° een gewonen en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst, Overkoepelend directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologiëen, Departement Begroting en Boekhouding;6° een gewone en een plaatsvervangende vertegenwoordiger van het "Agence de Stimulation économique" (Agentschap economische stimulering);7° twee gewone en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de ondernemingen en zelfstandigen.

Art. 5.Duur van het mandaat, vervanging en hernieuwing van de leden De duur van het mandaat van de leden wordt op vijf jaar bepaald.

De gewone en de plaatsvervangende leden worden door de Regering benoemd en op de voordracht van de instellingen die zij vertegenwoordigen voor de leden bedoeld in de punten 2° tot 7° van dit reglement.

Wanneer het mandaat van een lid vóór de vastgelegde datum verstrijkt, benoemt de Regering zijn plaatsvervanger die de overblijvende duur van het mandaat voleindigt.

De mandaten van de leden binnen het comité worden integraal hernieuwd.

Art. 6.Voorzitterschap De vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstelling neemt het voorzitterschap waar.

Bij afwezigheid van de voorzitter of zijn plaatsvervanger wordt het voorzitterschap door het oudste lid waargenomen.

De voorzitter staat in voor de goede werking van het comité en organiseert zijn werkzaamheden. Hij opent, schorst, sluit en annuleert de zittingen.

Daartoe: - hij bepaalt de agenda; - hij roept de vergaderingen bijeen; - hij ondertekent de adviezen en de gemotiveerde indelingsvoorstellen alsook de aanbevelingen; - hij staat in voor de naleving van de wettelijke bepalingen en van het huishoudelijk reglement van het comité; - Hij neemt de in buitengewone omstandigheden en spoedgevallen vereiste maatregelen na de gewone leden van het comité te hebben geraadpleegd.

De voorzitter leidt de debatten in alle neutraliteit. Geen enkel lid mag het woord nemen zonder toestemming van de voorzitter. Als de voorzitter de debatten over een punt gesloten verklaard heeft, formuleert hij het voorstel van advies, indeling of aanbeveling waarover het comité zich moet uitspreken.

Art. 7.Secretariaat Het secretariaat van het comité wordt waargenomen door de vertegenwoordiger van de Dienst.

Het secretariaat maakt de notulen samengevat op en vermeldt de gegevens van de besluitvorming, en de formele motivatie van de adviezen, indelingsvoorstellen en eventuele aanbevelingen. De tekst van de notulen wordt aan de voorzitter voorgelegd en vervolgens ter goedkeuring op de agenda van de volgende zitting van het comité geplaatst. De tekst wordt door de voorzitter ondertekend na goedkeuring door het comité en wordt bewaard in de archieven van het secretariaat.

Het secretariaat maakt de adviezen en indelingsvoorstellen ondertekend door de voorzitter aan de Minister over binnen 10 dagen van de ondertekening van de notulen goedgekeurd door het comité.

Op delegatie van de voorzitter wordt het secretariaat ertoe gemachtigd om de oproepingen te ondertekenen.

Art. 8.Procedure voor de bijeenroeping van vergaderingen Het comité vergadert om de maand en bepaalt voor elk jaar de datum en het uur van de zittingen.

Het comité kan echter een buitengewone vergadering houden telkens als de omstandigheden een vergadering noodzakelijk maken.

In de oproeping staan de verschillende punten van de agenda vermeld.

De stukken en documenten met betrekking tot die punten worden als bijlage bij deze oproeping gevoegd.

In de oproeping wordt ook een punt « Varia » voorzien. Ze wordt door het secretariaat per e-mail verstuurd aan de gewone en plaatsvervangende leden van het comité, 7 dagen voor de datum van de vergadering.

In geval van dringende noodzakelijkheid, die door de voorzitter beoordeeld wordt, kan de oproeping binnen een korte termijn verstuurd worden en kunnen haar bijlagen uitzonderlijk aan de leden overgemaakt worden voor de opening van de zitting.

Elk lid kan vragen dat een punt op de agenda van een vergadering wordt geplaatst door zijn verzoek minstens 10 dagen voor de vergadering per e-mail te richten aan de voorzitter en aan het secretariaat.

Art. 9.Presentielijst Op elke zitting ondertekenen de leden van het comité een door de voorzitter voor echt verklaarde aanwezigheidslijst. De deelnemers worden in de notulen vermeld.

Art. 10.Beraadslagingregels: aanwezigheidsquorum.

Het comité kan eerst op geldige wijze beraadslagen wanneer minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

Als het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, stelt de voorzitter het vast.

Hij beslist de zitting op te heffen. Een nieuwe vergadering wordt binnen een termijn van minstens 24 uur na de vergadering waarin het quorum niet bereikt kon worden, en van hoogstens tien dagen bijeengeroepen Tijdens die nieuwe vergadering kan op geldige wijze worden beraadslaagd over dezelfde punten als degene die op de agenda van de eerste vergadering stonden.

Art. 11.Beraadslagingregels: stemmingsquorum Er wordt bij handopsteken gestemd.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Er wordt onmiddellijk gestemd nadat de voorzitter zijn voorstel heeft geformuleerd. Hij maakt het resultaat meteen bekend en laat het in de notulen acteren.

Om die meerderheid te berekenen worden de onthoudingen niet in rekening gebracht.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 12.Deelneming van de plaatsvervangende leden Een plaatsvervangend lid kan slechts zitting hebben indien het gewoon lid dat hij vervangt, afwezig is.

Het comité laat echter een plaatsvervangend lid toe om deel te nemen aan de zitting op hetzelfde ogenblik als het gewoon lid en dit, met een louter functioneel doel. In dat geval zal het plaatsvervangend lid geen stemrecht hebben.

Art. 13.Deelneming van externe deskundigen Voor de uitoefening van haar opdrachten kan het comité punctueel beslissen om een beroep te doen op externe deskundigen.

Laatstgenoemden worden door de voorzitter erom verzocht om deel te nemen aan de vergadering waarin het(de) punt(en) dat(die) verduidelijkingen vereist(sen), wordt(en) aangesneden.

Bovendien, kan het comité beslissen om een ambtenaar van de Dienst die de geagendeerde dossiers onderzocht heeft, op recurrente wijze uit te nodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden, in het geval dat deze ambtenaar geen lid is van het comité De ambtenaar verlaat de zitting als de voorzitter zijn aanwezigheid niet meer nodig acht.

Art. 14.Vertrouwelijkheid van de debatten en werkzaamheden De zittingen van het comité zijn niet openbaar. De personen die in welke hoedanigheid ook de vergaderingen van het comité bijwonen, dienen het geheime karakter van de vertrouwelijke of persoonlijke documenten die hun worden medegedeeld, en het geheim van de stemmingen en beraadslagingen in acht te nemen.

De door het bureau onderzochte stukken zijn strikt vertrouwelijk.

Art. 15.Belangenconflicten Het is elk lid verboden te beraadslagen over onderwerpen waarbij het een rechtstreeks of onrechtstreeks, patrimoniaal of persoonlijk belang heeft. Het vertegenwoordigen van de belangen van de entiteit die het lid binnen de instelling heeft voorgedragen of aangewezen wordt niet als een persoonlijk of onrechtstreeks belang beschouwd. Het vertegenwoordigen van de belangen van de entiteit die steun toegestaan heeft of het opleidingstraject van een aanvrager van de Airbag incentive gevalideerd heeft, wordt niet als een persoonlijk of onrechtstreeks belang beschouwd voor zover de vertegenwoordiger niet rechtstreeks betrokken werd bij de aanvraag van de Airbag incentive.

In geval van belangenconflict moet het lid zich terugtrekken wanneer dat punt besproken wordt en erover gestemd wordt. Er wordt evenwel rekening gehouden met zijn aanwezigheid wat betreft de toepassing van artikel 10, tweede lid, van dit reglement.

Het secretariaat vraagt aan het begin van de zitting of een lid een belangenconflict heeft om over een dossier te beslissen.

Art. 16.Verplaatsingskosten Het mandaat van de leden wordt gratis uitgeoefend.

Alleen de deskundigen krijgen, ten laste van de Dienst, reis- en verplaatsingsvergoedingen waarvan het bedrag wordt bepaald krachtens Boek IV, van titel II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode.

Art. 17.Als ontslagnemend beschouwd lid - absenteïsme Wordt als ontslagnemend beschouwd het lid: - dat op niet-gerechtvaardigde wijze afwezig is geweest op meer dan drie opeenvolgende vergaderingen waarvoor hij regelmatig is opgeroepen; - dat zonder medische reden afwezig is geweest op meer dan de helft van de tijdens de twaalf laatste maanden georganiseerde vergaderingen, waarvoor hij regelmatig is opgeroepen; - dat de vertrouwelijke aard van de beraadslagingen of van de documenten niet naleeft, wanneer een dergelijke vertrouwelijke aard erkend is overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van het huishoudelijk reglement; - dat de hoedanigheid verliest waarvoor hij lid was van het comité; - dat zich vijandig opstelt en veroordeeld is, krachtens een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing, of lid is van een instelling, vereniging, groep die zich vijandig opstelt en veroordeeld is geweest, krachtens een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing ten opzichte van de democratische principes zoals vermeld namelijk in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, in de additionele protocollen bij dit Verdrag van kracht in België, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd of elke andere vorm van genocide, in het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Wanneer een lid als ontslagnemend beschouwd wordt, verwittigt de voorzitter zo spoedig mogelijk het lid en de vakorganisatie waarvan hij afhangt, per brief.

Art. 18.Evaluatie De Dienst evalueert de uitvoering van dit decreet om de drie jaar en deelt de resultaten aan de Regering mee. Dat evaluatierapport betreft de weerslag van de maatregel op de creatie van banen en op het feit of de duur van de voorafgaande ervaring van drie jaar waarin artikel 3, 1°, b), van het decreet voorziet, volstaat.

Tijdens de twee eerste jaren waarin het decreet ten uitvoer gelegd wordt, maakt de Dienst jaarlijks een evaluatie van de tenuitvoerlegging en geeft ze daarbij een bijzondere aandacht aan de opvolging van de begunstigden.

Art. 19.Begroting De jaarlijkse begroting toegekend aan de maatregel bevat, behalve de kost van de financiële incentive, de financiering van de functionele vereisten zoals: de bezoldigingen van de contactpersonen van het Airbag stelsel binnen de Dienst, de administratieve, communicatie en informaticakosten, de reis- en verplaatsingskosten van de deskundigen.

Art. 20.Slotbepalingen Dit huishoudelijk reglement werd door het comité aangenomen op 26 februari 2018.

Hij treedt in werking zodra het door de Minister wordt goedgekeurd en zijn verschijning in het Belgisch Staatsblad.

Het kan telkens als het nodig blijkt, gewijzigd worden voor een betere werking van het comité. Op verzoek van een lid van het comité wordt het punt in dit geval geplaatst op de agenda van de eerstkomende vergadering. De wijziging wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Minister.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 maart 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG. Namen, 16 maart 2018.

P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^