Ministerieel Besluit van 16 mei 2001
gepubliceerd op 21 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022353
pub.
21/06/2001
prom.
16/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector


De Minister van Werkgelegenheid en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 37ter, ingevoegd bij de wet van 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15, derde lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 31.039/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder : a. « de werkgevers » : de werkgevers die zijn toegetreden tot de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2000 i.v.m. een werkgelegenheidsclausule in toepassing met de sociale lastenvermindering toegekend aan de ondernemingen met een zeesleepactiviteit; b. « de werknemers » : de werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en aan de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tewerkgesteld worden aan boord van in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerde schepen waarvoor een zeebrief kan worden voorgelegd;c. « het bevoegde Paritair Comité » : het Paritair Comité voor de Binnenscheepvaart en, vanaf haar oprichting, het Paritair Subcomité voor de Sleepdiensten.

Art. 2.§ 1. Het bevoegde Paritair Comité bepaalt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, het door de werkgevers t.a.v. de werknemers te handhaven arbeidsvolume. § 2. Het bevoegde Paritair Comité onderzoekt per kwartaal of het arbeidsvolume in de betrokken onderneming gehandhaafd wordt. Binnen een termijn van vijftien kalenderdagen maakt de voorzitter van het bevoegde Paritair Comité het advies van voornoemd comité over aan de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werkgelegenheid. Indien het bevoegde Paritair Comité binnen deze termijn geen advies uitbrengt, dan wordt het advies geacht negatief te zijn. § 3. Ingeval overmacht ingeroepen wordt door de werkgevers, worden in het advies van het bevoegde Paritair Comité de gronden voor overmacht opgenomen. § 4. De Minister van Sociale Zaken beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen om zich uit te spreken over het handhaven van het arbeidsvolume en over het eventueel invorderen van de vrijgestelde bijdragen. Deze termijn begint te lopen vanaf het overmaken van het advies door de voorzitter van het bevoegde Paritair Comité of na verloop van de vijftien kalenderdagen waarover de voorzitter van dit voornoemd comité beschikt om het advies over te maken. Indien de Minister van Sociale Zaken binnen deze termijn geen beslissing neemt, dan wordt de beslissing geacht positief te zijn. § 5. Indien de werkgevers een bepaald kwartaal het arbeidsvolume niet handhaven, zonder dat er sprake is van overmacht, kan de Minister van Sociale Zaken, binnen de termijn voorzien in § 4, beslissen over te gaan tot het invorderen van de vrijgestelde bijdragen voor het betrokken kwartaal.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 16 mei 2001.

Mevr. L. ONKELINX F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^