Ministerieel Besluit van 16 mei 2011
gepubliceerd op 29 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204202
pub.
29/08/2011
prom.
16/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027257 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 80;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2011;

Overwegende dat niet-gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.06 en 74.02, programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, om de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid te stijven, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 104 duizend EUR overgedragen van programma 12 van organisatieafdeling 17 naar programma 02 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet N.G.K

Overdracht

Aangepast krediet

OA 10 12.06.02

0

+ 99

99

OA 10 74.02.02

0

+ 5

5

OA 17 33.13.12

300

- 104

196


Art. 3.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 mei 2011.

A. ANTOINE Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^