Ministerieel Besluit van 16 november 1998
gepubliceerd op 17 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016320
pub.
17/11/1998
prom.
16/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971 en 18 juli 1973;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996 en 13 september 1998, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 februari 1998, 26 maart 1998, 25 juni 1998, 28 juli 1998, 27 augustus 1998, 18 september 1998, 15 oktober 1998 en 28 oktober 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat voor het jaar 1998 vangstbeperkingen moeten vastgesteld worden teneinde de aanvoer te spreiden, is het bijgevolg nodig zonder verwijl behoudsmaatregelen te treffen teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van kabeljauw en tong kan bewerkstelligd worden door het instellen van maximale vangsten per dag of per uur aanwezigheid in bepaalde i.c.e.s.-gebieden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, lid 3, van het ministerieel besluit van 23 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 juni 1998 en 18 september 1998 worden de woorden « 10 kg » vervangen door de woorden « 14 kg ».

Art. 2.In het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 juni 1998, 28 juli 1998 en 15 oktober 1998 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4 worden de woorden « 900 ton » vervangen door de woorden « 925 ton »;2° een § 5 wordt ingevoegd, luidend als volgt : « § 5.In afwijking van § 1 is het voor de periode van 17 november 1998 tot en met 31 december 1998 verboden dat de totale kabeljauwvangst per zeereis in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k en VIII, gerealiseerd door een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 300 pk en dat volgens de « Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1998 » is uitgerust met de boomkor, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 100 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de betrokken gebieden.

In afwijking van § 1 is het voor de periode van 17 november 1998 tot en met 31 december 1998 verboden dat de totale kabeljauwvangst per zeereis in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k en VIII, gerealiseerd door een vissersvaartuig met een motorvermogen van 300 pk of minder en dat volgens de « Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 1998 » is uitgerust met de boomkor, een hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 50 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de betrokken gebieden. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998, om 24 uur.

Brussel, 16 november 1998.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^