Ministerieel Besluit van 16 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en vo

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204892
pub.
27/11/2015
prom.
16/11/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204892

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


16 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004 en 19 mei 2010;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013 betreffende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming gesloten in het paritair comité 129 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2013 betreffende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming gesloten in het paritair comité 221 die gelden met ingang van 1 januari 2013. Deze collectieve arbeidsovereenkomsten werden voorafgegaan door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de opleidings- en vormingsinspanningen voor risicogroepen voor de periode 2011-2012;

Gelet op de aanvraag en het advies van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton van 24 oktober 2013 en van het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid van 25 oktober 2013;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gedaan op 15 oktober 2015, Besluit :

Artikel 1.De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 16 november 2015.

K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 22 december 2003, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003 Wet van 17 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004.

Koninklijk besluit van 19 mei 2010, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^