Ministerieel Besluit van 16 oktober 2002
gepubliceerd op 07 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000761
pub.
07/11/2002
prom.
16/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 37, 51/4, § 2, 57/20 en 57/25;

Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 10, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2002 en de toelichting van 8 juli 2002;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augusuts 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Aangezien er onduidelijkheid heerst omtrent de interpretatie en de praktische toepassing van artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten;

Dat het aldus aangewezen is om hiervoor spoedig de nodige maatregelen te treffen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het ereloon voor de tolken, werkzaam voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Commissie voor regularisatie bedraagt BEF 1 260 (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van twee uur, vanaf het derde uur wordt een ereloon per schijf van één uur à rato van BEF 630 per uur (of 15,62 euro) betaald (zonder plafond); § 2. Met ingang van 1 juni 2000 bedraagt het ereloon BEF 1 260 (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en dertig minuten, daarna wordt het ereloon per schijf van één kwartier à rato van BEF 820 per uur (of 20,33 euro) betaald (zonder plafond); § 3. Met ingang van 1 oktober 2000 bedraagt het ereloon BEF 1 260 (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier, daarna wordt het ereloon per schijf van één kwartier à rato van 1 020 BEF per uur (of 25,29 euro) betaald (zonder plafond).

Art. 2.Ongeacht het aantal prestaties per dag, worden de vervoersonkosten terugbetaald tegen een tarief van BEF 13,38 per kilometer (of 0,33 euro), met een plafond van 100 km heen en terug.

Art. 3.De bedragen, vermeld in huidig ministerieel besluit zijn exclusief BTW. Deze bedragen zullen het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse indexatie. De nieuwe bedragen zullen bekendgemaakt worden onder de vorm van een bericht, te verschijnen in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Het ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten wordt bij deze opgeheven.

Onderhavig besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, behalve voor wat artikel 2 betreft dat uitwerking heeft vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 16 oktober 2002.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^