Ministerieel Besluit van 16 oktober 2002
gepubliceerd op 19 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, §

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009964
pub.
19/10/2002
prom.
16/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998009918 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek


De Minister van Justitie, Gelet op de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992;

Gelet op de wet van 29 april 1994 tot uitvoering van de in toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap uitgevaardigde verordeningen, richtlijnen en beschikkingen inzake diploma's, getuigschriften en andere titels vereist voor het uitoefenen van een beroep of een beroepsactiviteit;

Gelet op de artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998 en de wet van 4 juli 2001;

Gelet op de wet van 15 mei 1998 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de Richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998009918 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 december 1998, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, C, 2° van het ministerieel besluit van 4 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998009918 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 december 1998, worden de vermeldingen "de heer J. STEVENS, Voormalig stafhouder van de balie te Antwerpen", "de heer A. DE RIDDER, Voormalig stafhouder van de balie te Brussel", en "de heer J. D'HULST, Voormalig stafhouder van de balie te Kortrijk" respectievelijk vervangen door de vermeldingen "de heer K. VAN ALSENOY, Voormalig stafhouder van de balie te Brussel", de heer M. CALLANT, Voormalig stafhouder van de balie te Gent" en "de heer G. ALOFS, Voormalig stafhouder van de balie te Tongeren".

Art. 2.In artikel 2, C, 2° van hetzelfde besluit worden de vermeldingen "de heer P. DEPUYDT, Advocaat bij de balie te Brussel" en "de heer L. KOOLS, Advocaat bij de balie te Mechelen" respectievelijk vervangen door de vermeldingen "de heer Ph. JADOUL, Advocaat bij de balie te Brussel" en "de heer J. JESPERS, Advocaat bij de balie te Antwerpen" en de vermeldingen "Mevr. G. LEYSEN, Advocaat bij de balie te Brussel", "de heer F. GILKENS, Advocaat bij de balie te Tongeren" en "de heer G. GRYSOLLE, Advocaat bij de balie te Dendermonde" respectievelijk vervangen door de vermeldingen "de heer Ph. NOELMANS, Advocaat bij de balie te Tongeren", "de heer P. MORTIER, Advocaat bij de balie te Sint-Niklaas" en "de heer D. BORRE, Advocaat bij de balie te Brussel".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 oktober 2002.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^