Ministerieel Besluit van 16 september 2008
gepubliceerd op 22 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot afschaffing van het ministerieel besluit van 26 maart 2008 houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedel

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031493
pub.
22/09/2008
prom.
16/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot afschaffing van het ministerieel besluit van 26 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Renovatiepremies en Groenvoorzieningen, Gelet op de ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik, inzonderheid op artikel 53;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2007 houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van « labels van garantie van oorsprong », houdende bepaling van de plichten opgelegd aan de leveranciers, en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, Besluit : Enig artikel. Het ministeriële besluit van 26 maart 2008 houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is afgeschaft.

Brussel, 16 september 2008.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Energie, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^