Ministerieel Besluit van 16 september 2015
gepubliceerd op 18 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2015036141
pub.
18/09/2015
prom.
16/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036141

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


16 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 23 januari 2015, 24 februari 2015, 30 maart 2015, 20 april 2015, 15 juni 2015 en 19 augustus 2015;

Gelet op verordening (EU) nr. 2015/104 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93,(EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2015 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de Europese Unie toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van 4 september 2015 heeft geformuleerd;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van tong Ierse Zee afloopt op 30 september 2015 en het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden voor de periode 1 oktober 2015 - 31 december 2015 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van rog in i.c.e.s.-gebieden VIIa-c, e-k en van schol in i.c.e.s.-gebieden kan bewerkstelligd worden door vaststelling van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 22, paragraaf 1, van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 januari 2015, worden een zesde en zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt: "In de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig verboden een totale tongvangst te realiseren die groter is dan 1000 kg.

Als het beschikbare quotum verminderd met het wetenschappelijk quotum is benut, zoals vermeld in het tweede lid, wordt de visserij op tong in het ICES-gebied VIIa gesloten.".

Art. 2.Aan artikel 23, paragraaf 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035206 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "31 december" vervangen door de woorden "30 september";2° een zesde en zevende lid worden toegevoegd, die luiden als volgt: "In de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden VIId, e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. In de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden VIId, e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden."

Art. 3.In artikel 26, paragraaf 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 februari 2015, 30 maart 2015 en 15 juni 2015, wordt het getal "500" vervangen door het getal "250" en het getal "1000" door het getal "500".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 september 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^