Ministerieel Besluit van 16 september 2015
gepubliceerd op 19 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029011
pub.
19/01/2016
prom.
16/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029011

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school


De Minister van Onderwijs en Kind, Gelet op het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, artikel 28, §§ 1 en 9;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school, gewijzigd bij de besluiten van 25 februari 2013, 14 november 2013 en 20 maart 2014;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de gezondheidspromotie en de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale centra hun vertegenwoordigers hebben voorgedragen;

Overwegende dat de federaties en verenigingen van inrichtende machten van diensten voor gezondheidspromotie op school, de representatieve federaties van het medisch en verpleegkundig personeel die in de sector van de gezondheidspromotie op school werken, de federaties van inrichtende machten van het onderwijs, de federaties van ouderverenigingen, de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau en de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie hun vertegenwoordigers hebben voorgedragen;

Overwegende dat de Algemene Dienst voor Pedagogische Zaken, Onderzoek in de opvoeding en de Sturing van het onderwijs zijn vertegenwoordigers hebben voorgedragen;

Overwegende dat de personen opgenomen in artikel 1 aan de voorwaarden beantwoorden, zoals bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid, van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Overwegende dat één enkele Minister bevoegd is zowel voor het gezondheidsbeleid op school en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten en voor het gewoon of gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, en dat in die zin slechts één vertegenwoordiger mag aangesteld worden voor deze beide bevoegdheden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Onder 1°, als lid afkomstig uit de federaties of verenigingen van inrichtende machten van diensten voor gezondheidspromotie op school, wordt « Mevr.Isabelle FRANKINET, werkend lid » vervangen door « Mevr.

Brigitte HERENG, werkend lid »; 2° Onder 3°, als lid voorgesteld door de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie wordt « de heer Michel PETTIAUX, werkend lid » vervangen door « de heer Frédéric HARDY, werkend lid », wordt « de heer Martin de DUVE, plaatsvervangend lid » vervangen door « Mevr.Catherine GERARD, plaatsvervangend lid », wordt « Mevr. Isabelle GODIN werkend lid » vervangen door « Mevr.

Bernadette TAEYMANS, werkend lid » en wordt « Mevr. Bernadette TAEYMANS, plaatsvervangend lid » vervangen door « Mevr. Isabelle GODIN, plaatsvervangend lid »; 3° Onder 4°, als lid voorgesteld door de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale centra wordt « Mevr.Claire KAGAN, werkend lid » vervangen door « Mevr. Anne-Marie ADAM, werkend lid »; 4° Onder 5°, als ambtenaar van de Algemene Dienst pedagogische zaken, het Onderzoek in de Opvoeding en de sturing van het onderwijs, wordt « Mevr.Catherine GUISSET, werkend lid » vervangen door « Mevr. Martine HENDRICKX, werkend lid »; 5° Onder 7°, a), als lid afkomstig uit de federaties van inrichtende machten van het vrij gesubsidieerd onderwijs, wordt « Mevr.Véronique PAQUOT, werkend lid » vervangen door « Mevr. Sophie DE KUYSSCHE, werkend lid »; 6° Onder 8°, a), als lid dat de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigt van het vrij onderwijs, wordt « Mevr.Johanna de VILLERS, plaatsvervangend lid » vervangen door « Mevr. Cécile VAN HONSTE, plaatsvervangend lid »; 7° Onder 9°, als lid afkomstig uit plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, wordt « Mevr.Sandrine BRUGNONE, werkend lid » vervangen door « de heer. Benoît DADOUMONT, werkend lid » en wordt « Mevr. Jessica JADOT, plaatsvervangend lid » vervangen door « Mevr.

Lydia POLOME, plaatsvervangend lid »; 8° Onder 12°, als vertegenwoordiger van de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau, wordt « Mevr.Marie SOTTIAU, werkend lid » vervangen door « de heer. Quentin LAMELYN, werkend lid » en wordt « Mevr. Mélissa HANUS, plaatsvervangend lid » vervangen door « de heer. Igor MALEC, plaatsvervangend lid ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, 1° en 2° wordt vervangen als volgt : « 1° als vertegenwoordiger van de Minister belast met het gezondheidsbeleid op school en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten en van de Minister van gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, - Mevr. Loubna AZGHOUD, werkend lid, en Mevr.

Patricia GHYOROS plaatsvervangend lid ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 16 september 2015.

Mevr. J. MILQUET


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^