Ministerieel Besluit van 17 augustus 2007
gepubliceerd op 10 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmer

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021102
pub.
10/09/2007
prom.
17/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2007. - Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 28 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004021137 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetens sluiten tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 5, tweede lid, 2°, b ;

Gelet op het besluit van 28 september 2004 van de Minister van Wetenschapsbeleid tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 mei 2005, 29 juli 2005 en 23 maart 2007;

Overwegende dat de vereniging zonder winstoogmerken "Médecins sans Frontières, Section belge/Dokters zonder Grenzen, Belgische Sektie", later genoemd "Médecins Sans Frontières/Artsen Zonder Grenzen/Ärzte Ohne Grenzen" met zetel te Brussel werd opgericht bij oprichtingsakte van 25 november 1980, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 1981, en dat haar statuten, gecoördineerd volgens de wet van 2 mei 2002, werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2004 en 23 augustus 2006;

Overwegende dat het verlenen van hulp aan volkeren in nood, aan slachtoffers van rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en slachtoffers van oorlogssituaties de fundamentele doelstelling van deze vereniging is;

Overwegende dat, met het oog op de verwezenlijking van voormelde doelstellingen en van de verbetering van de kwaliteit van de medische hulpprogramma's op het terrein, in de schoot van deze vereniging operationeel wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd en uitgevoerd in specifieke programma's zoals onder meer epidemiologie, aids, voeding, anesthesie en chirurgie;

Overwegende dat de personen die aldus wetenschappelijke activiteiten hebben verricht in dienst van voormelde vereniging en die daarna bij de federale wetenschappelijke instellingen in dienst treden als wetenschappelijk personeelslid, thans bedoelde activiteiten niet kunnen valoriseren in hun wetenschappelijke en geldelijke anciënniteit;

Overwegende dat hieraan dient te worden verholpen en dat daartoe artikel 1 van bovengenoemd ministerieel besluit van 28 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004021137 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetens sluiten dient te worden aangevuld door toevoeging van de vereniging zonder winstoogmerken "Médecins sans Frontières, Section belge/Dokters zonder Grenzen, Belgische Sektie", later genoemd "Médecins Sans Frontières/Artsen Zonder Grenzen/Ärzte Ohne Grenzen";

Gelet op het gunstig advies van de Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid "Sector Wetenschappelijke Instellingen", gegeven op 15 juni 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat bij de federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" meerdere vorsers in dienst getreden zijn die hun wetenschappelijke expertise inzake epidemiologie, risicoanalyse en studie van gezondheidsbedreigende risicofactoren hebben opgedaan in dienst van voormelde vereniging en deze onmiddellijk in praktijk konden brengen in het belang van het Belgisch epidemiologisch onderzoek;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om zonder dralen maatregelen te treffen die het mogelijk maken een beslissing te nemen over de aanvragen tot valorisering van die activiteiten in de anciënniteiten van de betrokkenen en zulks omwille van het feit dat deze beslissing een belangrijke invloed heeft op het verder verloop van de beroepsloopbaan van de betrokken ambtenaar;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004021137 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetens sluiten van de Minister van Wetenschapsbeleid tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de duur van de wetenschappelijke anciënniteit van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, wordt aangevuld als volgt : « 104°. Médecins sans Frontières, Section belge/Dokters zonder Grenzen, Belgische Sektie, later genoemd : Médecins Sans Frontières/Artsen Zonder Grenzen/Ärzte Ohne Grenzen, VZW ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 29° Dienst of instelling bedoeld onder punt 104° : de wetenschappelijke activiteit, uitgeoefend vanaf 25 november 1980, komt vanaf 1 november 2006 in aanmerking voor de berekening van de wetenschappelijke anciënniteit van de ambtenaar ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2007.

Brussel, 17 augustus 2007.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^