Ministerieel Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 12 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007193
pub.
12/09/2013
prom.
17/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, artikel 47bis, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2004 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-328 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 15 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 23 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 juni 2013;

Gelet op het advies 53.697/2/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 maart 2003 en 23 juli 2007, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende : « 11° "sensor operator" of "kandidaat sensor operator. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussel, 17 augustus 2013.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^