Ministerieel Besluit van 17 december 2010
gepubliceerd op 01 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201490
pub.
01/04/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993 inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en de wijzigingswetten;

Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en op de koninklijke wijzigingsbesluiten, inzonderheid op artikel 21.7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 13, 9°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en op de wijzigingsbesluiten;

Gelet op de partnerschapsovereenkomst Waals Gewest - federale Politie van 5 mei 2009;

Overwegende dat de weersomstandigheden en de weervoorspellingen in de provincies Luik, Luxemburg en Namen duidelijk beter zijn geworden;

Overwegende dat de federale wegpolitie acht dat aan alle voorwaarden is voldaan om het rijverbod voor de vrachtwagens van meer dan 7,5 ton op de grote verkeerswegen en -autowegen van de provincies Namen, Luik en Luxemburg vanaf deze vrijdag 17 december, om 9 u. 30 m., op te heffen, Besluit :

Artikel 1.Het rijverbod voor de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, dat vanaf 16 december 2010, om 14 u. 30 m., is getroffen, wordt vanaf 17 december, om 9 u. 30 m., opgeheven op de gedeelten van de volgende gewestelijke wegen en autosnelwegen : 1° Provincie Namen : - A4/E411; - A15/E42; - N4; - N5; - N90; - N97; 2° Provincie Luxemburg : - A4/E411/E25; - A26/E25; - N81/A28/E411; - N4; - N63; 3° Provincie Luik : - A3/E40; - A13/E313; - A25/E25; - A26; - A601; - A602/E25; - A604; - E42; - N62; - N63; - N89; - N90.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de griffies van de bevoegde rechtbanken van eerste aanleg en politierechtbanken.

Namen, 17 december 2010.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^